Uzmanlara ve Öğrencilere Yönelik Eğitimler

Ergenlik Dönemindeki Çocuğun Özellikleri / Çocukluktan Ergenliğe Aile İlişkileri

Çocuğun ergenlik dönemi bir çok anne-babanın korkulu rüyasıdır; kişi çocuğunu artık tanıyamaz olmuştur, onunla nasıl konuşacağını bilemez, hayatında neler olup bittiğini anlayamaz. Bu eğitimde; bu yaşta çocuğu olan anne-babaların işinin kolaylaştırılması ve ergenliğin her iki taraf için de korkulu bir rüya olmasının engellenmesi açısından, bu dönem hakkında bilgi sahibi olmak, ergenlere nasıl yaklaşılacağını öğrenmek ve onların yaşam deneyimlerinin anlaşılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Çocukta Uyum ve Davranış Sorunları

Çocuk büyürken her yeni yaş döneminde yeni beceriler kazanır, ancak her yeni dönemle birlikte de farklı konularda sorunlar ortaya çıkabilir. Ailelerin ve eğitimcilerin doğru yaklaşımları bu sorunları oluşmadan önleyebilmeye yardımcı olacaktır. Bu eğitimde amaç, ebeveynleri ve eğitimcileri çocuğun gelişim evreleri hakkında ve hangi yaş döneminde ne tür davranış ve uyum sorunları yaşayabilecekleri konusunda bilgilendirmek, ne zaman profesyonel bir yardım almaları gerektiği hakkında yönlendirmektir.

Boşanma ve Çocuk

Bu eğitimde, boşanma sürecinin çocuk açısından bir travmaya yol açmasını önlemek için ailenin sergilemesi gereken tutumlar ve boşanma danışmanlığı sürecinde adım adım izlenecek yollar işlenmekte ve psikoloji öğrencileri ile alanda çalışan psikologların, boşanma danışmanlığı hakkındaki teorik bilgilerinin, pratik bilgiler ile birleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bağımlılık ve Gençler: Alkol, Uyuşturucu ve İnternet Bağımlılığı

Bu eğitimde, bağımlılığın nasıl geliştiği, alkol ve madde kullanımında risk faktörlerinin neler olduğu, internet kullanımının çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ve bunun hangi noktada bağımlılığa dönüştüğü hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Çocuğun dil edinimi ve konuşmaya başlaması, en önemli gelişim alanlarından biridir. Konuşma, çocuğun bilişsel, psikolojik, sosyolojik, akademik alanlardaki gelişimini de etkilemektedir. Bu çalışmada; geç konuşma, sesbilgisel ve sesletim bozuklukları, kekemelik, ses bozukluğu gibi çocuklarda görülen konuşma bozukluklarının tanıtılması, dil ve konuşma sorunu olan çocuklarla karşılaşıldığında uzmanların kime, ne zaman ve nasıl yönlendirme yapmaları gerektiği ve konuşma terapisine devam eden çocuklar için ekip çalışması konularında bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Ergenlerde Yeme Bozuklukları

Ergenlik dönemi, yaşattığı değişiklikler itibariyle bireyler açısından zor bir dönem olabilir. Bu süreçte bazı ergenler normal gelişimin getirdiği zorlukların yanı sıra başka problemler de yaşayabilirler. Yeme bozuklukları da bunlardan biri olup artık ülkemizde de varlığını hissettirmektedir. Bu eğitimde anoreksiya nevroza ve bulumia nevrozanın ayrıntılı şekilde ele alınması amaçlanmaktadır.

Çocuklarda Anksiyete Bozuklukları

Bu eğitimde, psikoloji öğrencileri ve alanda çalışan psikologların, anksiyete bozuklukları (spesifik fobi, sosyal fobi, ayrılma kaygısı ve okul reddi, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk ve panik atak, obsesif kompulsif bozukluk ve seçici konuşamama) ve uygulanan etkin tedavi yöntemleri konularında bilgilendirilmeleri ve uygulamaya yönelik becerilerinin vaka örnekleri üzerinden gidilerek geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çocuk Güvenliği

Hem ebeveynlere, hem okul çatısı altında çocuklara hem de çocuklarla çalışan profesyonellere farklı yaklaşımlar altında verilebilecek eğitim programıdır. Programın temel amacı çocuk güvenliği ve koruması konusundaki hassasiyete dikkat çekmek, bu konudaki bilinci ve eğitim seviyesini yükselterek, çocuklar için daha güvenli bir ortam ve yaşantı yaratabilmektir. Bu eğitim programında, çocuk güvenliğinin ne olduğu ve neden bu kadar önemli olduğu, istismar (fiziksel, cinsel, duygusal), ihmal, akran zorbalığı, aile içi şiddet, suça karışma, internet güvenliği, çocukların evde ve okulda güvenliği, engelli çocukların güvenliği gibi çeşitli konuların üzerinde çalışılmaktadır. Eğitimler, çocuk güvenliği konularından sadece biri seçilerek konu odaklı bir günlük seminerler şeklinde verilebileceği gibi her seansta farklı bir çocuk güvenliği konusu işlenecek şekilde haftada 1 kez olmak üzere paket programlar halinde de verilebilir.

Çocuklarda İstismar

Çocuk güvenliği çalışmaları, çocukları her türlü kötü muameleden korumaya ve gelişimlerinde oluşabilecek her türlü hasarı önlemeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. İstismar da bu alandaki en önemli ve en hassas konulardan biridir. Burada üzerinde çalışılması gereken nokta toplumsal farkındalık, duyarlılık ve sorumluluk yönündedir. Bu alanda yapılan çalışmalarla her çocuğun tutarlılık gösteren güvenli-etkili bakım koşullarında yetişmesi ve ileride sağlıklı-başarılı bir birey olabilmesi adına gereken en ideal yaşam şartlarına sahip olması amaçlanmaktadır. Bu eğitimde; çocuk güvenliği, ihmal, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar, çocukları bu tehlikelerden koruma yolları ve yasal düzenlemelerin üzerinde durulacaktır.

 

OKUL YAŞAMI

Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu, Özel Öğrenme Bozukluğunu Tanıma

Çocuk, bir konuya yaşıtları kadar odaklanamıyorsa, en ufak bir sesten, görüntüden dikkati dağılıyorsa, yerinde duramıyor sizleri dinlemekte zorlanıyorsa, sürekli hareket edip konuşuyorsa, isteklerini gerçekleştirme konusunda sabırlı davranamıyorsa kendisinde dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik olabilir. Bunun yanı sıra, çocuğun zekası normal veya normalin üzerinde olmasına rağmen başarısı beklenilenden düşükse bazı öğrenme kanalları kapalı olup, özel öğrenme bozukluğuna sahip olabilir. Bu eğitimde katılımcıların, okul ve öğrenme alanında sıklıkla karşılaşılan bu bozuklukları tanımaları, ayırt edebilmeleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Okulun Vazgeçilmez Beşlisi: Okuma/Yazma/Matematik/Dikkat/Sosyal Beceri
(Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Zorluklarına Farklı Bir Bakış Açısı)

Okulda öğrenmenin sorunsuz ve rahat bir şekilde oluşabilmesi için sekiz temel beceri alanına ihtiyaç vardır. Bunlar, genel dikkat, zihne girenlerin denetimi, dil becerisi, mekan içinde düzenleyebilme, bilgileri peş peşe sıralayabilme, ince ve kaba motor, hafıza, karmaşık düşünebilme ve sosyal beceridir. Okulun vazgeçilmez beşlisi olarak nitelendirilen okuma/yazma/matematik/dikkat/sosyal beceri alanlarında bu becerilerin kullanılması gerekir. Çocukta bu alanların bir veya bir kaçında sorun varsa, öğrenme kalitesi düşecektir. Bu eğitimde, katılımcıların çocuğu bu açılardan doğru gözlemleyebilmelerini ve onlara yol göstermelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Hızlı ve Etkin Okuma

Hızlı okumanın yararları, okuma ile göz-beyin ilişkisi, hızlı okumayı engelleyen frenler ve çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu eğitimde, gözün kavrama alanını genişletip daha hızlı odaklanmasını sağlamak, göz oryantasyonunu güçlendirmek, bütünü algılama becerisini geliştirmek, gözün bloklar halinde okumasını sağlamak, seçmeli okumayı öğretmek amaçlanmaktadır.

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapinin Okullarda Kullanımı

Okul hayatında, öğrenciler çok çeşitli problemlerle bize başvururlar ya da yönlendirilirler. Onlara yardımcı olabilmek için pek çok kez ‘olan’ yerine ‘olmayan’a odaklanarak problemi ve ortaya çıkış nedenlerini anlamaya gereksinim duyarız. Okulun yolunda gittiği ve problemin ortaya çıkmadığı o nadir zamanlar üzerinde neden durmayalım? Çözüm odaklı kısa süreli terapi, öğrencilerin problem tarafından yönlendirilmediği zamanlara ve bu zamanlarda problemi yenmeyi başarmak için kullandıkları çözüm yolları ve kaynaklara odaklanır. Öğrencileri kendi hayatlarının uzmanı yaparak kendilerinin belirledikleri çözüm yollarını kısa zamanda ve etkin bir şekilde hayatlarına geçirmelerini hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu eğitimde, rehber öğretmenlere öğrenciler, sınıf öğretmenleri ve veliler ile çözüm odaklı görüşmeler yapma becerileri ve yöntemleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kekemelik ve Artikülasyon Bozukluklarını Değerlendirme ve Okul Personelini Yönlendirme

Çocuklarda en sık gözlenen konuşma bozuklukları olan kekemelik ve artikülasyon bozuklukları, uygun zamanda müdahale edilmediğinde, çocuğun okul başarısını ve akranlarıyla olan iletişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu eğitimde; değerlendirmenin amacı, kullanılan testler ve değerlendirme yöntemleri ile okulda çalışan uzmanların, öğretmen-aile-konuşma terapisti arasındaki iletişimi sağlamadaki rolü ve okul ortamında  gerçekleştirebilecekleri çalışmalar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

16PF KİM: Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanterinin Kullanımı

16PF KİM ilk kariyer seçimi, eğitim hayatına uyum sağlama, kişisel ve sosyal alanda yaşanan zorluklar veya gelişim sürecinde karşılaşılan sorunlar gibi kişiliğin önemli rol oynadığı alanlarda kullanılabilecek etkili bir ölçüm aracıdır. Ergenlere okul, aile ve kişisel sorunlarıyla ilgili olarak verilen danışmanlık hizmetlerinde, ergenlerin kariyer planı oluşturmasında, okul psikologlarının ve rehber danışmanların bireysel eğitim ve gelişim programları oluşturma süreçlerinde kullanılmaktadır. Eğitim, bu envanterin etkin ve doğru kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

TERAPİ VE MÜDAHALE BECERİLERİ

Çocuk, Travma ve Müdahale Yöntemleri

Deprem, yangın, aile üyelerinin kaybı, eve giren hırsız, evlat edinilmiş olduğunu öğrenme, uygunsuz cinsel deneyimler, savaş ve terör sahnelerine tanık olma, trafik kazası gibi olaylar çocuk ve gençlerin birebir yaşadığı veya tanık olduğu yaşam olayları olabilir. Çocuklarla ve gençlerle çalışan bir terapist, psikolojik travmalara maruz kalmış pek çok danışanla karşılaşacaktır. Bu eğitimde, psikolojik travmaya maruz kalmış çocuklar ve gençler söz konusu olduğunda etkin sağaltım yöntemlerini tanımak ve uygulama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

EMDR 1. Seviye Eğitimi – Eye Movement Desensitization and Reprocessing –

EMDR kaygı, suçluluk, kızgınlık, depresyon, korkular ve yas gibi travma sonrası semptomları ortadan kaldırmak için kullanılan kısa süreli bir terapi yöntemidir. Ayrıca, performansı ve özgüveni geliştirmede giderek yaygın olarak kullanılmaktadır. EMDR 1. seviye eğitimi, katılımcıların EMDR yaklaşımları ve uygulamaları ile ilgili temel bilgi ve becerileri edinmeleri, EMDR’ın Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nda (TSSB) nasıl kullanıldığına ilişkin müdahale becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Eğitimin sonunda katılımcılara, EMDR Institute ve DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü ortak uygulayıcı sertifikası vermektedir.

EMDR 2. Seviye Eğitimi – Eye Movement Desensitization and Reprocessing –

EMDR 1. seviye eğitiminin ardından bu eğitimi alan ruh sağlığı profesyonelleri başarılı uygulamalar ve süpervizyonlarla EMDR terapisti olarak ilk adımı atmış olurlar. EMDR 2. düzey eğitimi ile önceki süreci başarıyla tamamlamış katılımcıların EMDR uygulama becerilerinin geliştirilmesi, farklı, spesifik ve “zor” problem alanlarına yönelik deneyimler kazanmaları amaçlanmaktadır. Eğitimin sonunda katılımcılara, EMDR Institute ve DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü ortak uygulayıcı sertifikası vermektedir.

16PF KİM: Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanterinin Kullanımı

16PF KİM ilk kariyer seçimi, eğitim hayatına uyum sağlama, kişisel ve sosyal alanda yaşanan zorluklar veya gelişim sürecinde karşılaşılan sorunlar gibi kişiliğin önemli rol oynadığı alanlarda kullanılabilecek etkili bir ölçüm aracıdır. Ergenlere okul, aile ve kişisel sorunlarıyla ilgili olarak verilen danışmanlık hizmetlerinde, ergenlerin kariyer planı oluşturmasında, okul psikologlarının ve rehber danışmanların bireysel eğitim ve gelişim programları oluşturma süreçlerinde kullanılmaktadır. Eğitim, bu envanterin etkin ve doğru kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Çocuklarda ve Gençlerde Dışavurumcu Sanat Terapisi Kullanımı

Bedenimizle bütünleşmek, otantik dansımızı şekillendirmek ve benliğimizi bulmak; hikayelerin sihrini keşfetmek, kendimizi bir sanat yapıtı ile dışavurmak… Problemlerin eğlenceli, doğal, yumuşak ve estetik bir biçimde ele alındığı bir terapi yöntemi ile tanışmak ister misiniz? Sanat Terapisi, sözün yetersiz kaldığı yerde başlar. Kelimeler yerine hareket, dans, boyalar, kurdeleler, renkli kağıtlar, hikayeler, müzik ve ritim vardır. Bir sanat eseri yaratırken bilinçdışımızdaki malzemelerle yüzleşir, tanışır, iyileşir ve gelişiriz. Bu yöntem hem kişisel gelişim için hem de çocuklar, gençler ve yetişkinlerde belirli bir psikopatolojiyi iyileştirmek için kullanılabilmektedir. Bu eğitimde, katılımcıların dışavurumcu sanat terapisini kendi üzerlerinde deneyimlemeleri amaçlanmaktadır.

Dr. Mel Levine’in Geliştirdiği, Öğrenmede 8 Nörogelişimsel Alanın Tanıtımı ve
Müdahale Programı Oluşturulması

Her zihin eşsizdir ve çoğu en az bir alanda uzmandır. Zihinlerin uzmanlık alanları fark edilebilirlerse büyük başarılara imza atabilirler. Ancak okulun öncelikli olarak istediği beceriler zayıf ise bu fark edilme kolay olmamaktadır. Dr. Mel Levine’e göre (All Kinds of Minds Institute) insan zihni 8 nörogelişimsel sistemden oluşmuştur: Dikkat kontrol sistemi, hafıza sistemi, dil sistemi, mekansal düzenleme sistemi, ardışık düzenleme sistemi, motor sistem, yüksek düşünme sistemi, sosyal düşünme sistemi. Bu eğitimde çocuk

Pozitif Psikolojide Çocuklara İyimser Bakış Açısı Kazandırma Teknikleri

Her çocuk büyürken hayatın çeşitli alanlarında problemlerle karşılaşır. Böyle durumlarda umutsuzluğa kapılmadan, sakinliğini koruyarak çözümler üretmesi beklenir. Bu eğitimde, uzmanların çalıştıkları çocuklara daha pozitif bir bakış açısı kazandırarak, çocukların problemlerini pozitif bakış açısı ile çözmelerine yardımcı olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Çocuk ve Gençlerde Bilişsel Davranışçı Terapi

Çocuk ve gencin işlevsel olmayan inançları ve erken çocukluk döneminden getirdiği kişisel olumsuz şemaları, duygu ve davranışlarını belirlemektedir. Düşünce, duygu ve davranış etkileşimine yapılan uygun davranışçı ve bilişsel müdahaleler sorunun çözümünü sağlamaktadır. Öğrenme teorisine dayanan bu eğitimde, teori modeli, müdahale yöntemleri ve örnek uygulamalarla tedavi süreci ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Çocuklarda ve Ergenlerde Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi

Çözüm odaklı kısa süreli terapi; çocukların/ergenlerin eksiklikleri yerine kaynaklarına ve güçlü olan yönlerine odaklanır; arzu ettikleri geleceği keşfetmelerini ve bu geleceğe katkıda bulunan ve zaten işlemekte olan çözüm yollarını bulmalarını sağlar. Terapist, çocukların/ergenlerin kendi hayatlarının uzmanları olduklarını kabul eder, resimlerden, oyunlardan ve hikayelerden faydalanarak kendi çözüm yollarını keşfetmelerinde onları destekler. Bu eğitimde, uzmanların çocuklarla/ergenlerle çalışırken probleme değil, çözüme odaklanma yöntemleri hakkında bilgi edinmeleri ve bu yöntemleri deneyimlemeleri amaçlanmaktadır.

Çocuk ve Pozitif Psikoloji

Son zamanlarda, psikoloji alanında sorunlar oluştuktan sonra uzun süreli bir tedavi uygulamak yerine, sorunu öngörerek, önceden önlemler alarak, sorunun gelişmesini veya daha kötü hale gelmesini engellemek, günümüzde daha kabul gören bir yöntem haline gelmiştir. Bu eğitimde, uzmanlara, anne ve babaların çocuklarının ileride depresyon riskinden uzak, hayata olumlu şekilde bakan ve zorluklarla savaşan bireyler olması için önceden alabilecekleri önlemler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Bir Klinik Psikoloğun Sahip Olması Gereken Özellikler

Bu eğitimde, psikolog, psikiyatr, pedagog kavramlarının çokça karıştırıldığı bir ortamda terapi yapan bir psikoloğun hem akademik hem de davranışsal olarak ne gibi yeterliliklere sahip olması gerektiği hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Psikolojik Yardım Becerileri

Mesleğe yeni başlayan psikolog, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanlarının pratik deneyimlerinde “yardım eden” rolünde etkin olabilmeleri için, becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Bu becerilerin, keşif, içgörü ve harekete geçme basamakları ile formüle edilmiş teorik bir alt yapı çerçevesinde sunulması amaçlanmaktadır.

Adli Psikoloji ve Çocuk

Bu eğitimde psikoloji öğrencileri ve alanda çalışan psikologların, Türkiye için yeni sayılabilecek bir konu olan “adli psikoloji” nin tarihsel süreci, adli psikologların rolleri ve çalışma alanları, çocukların görgü tanıklığı konularında bilgilendirilmeleri ve klinik çalışmalarda çocuk veya aile mahkemelerinden gelen bilgi taleplerinin karşılanma konusunda pratik bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Ergenlerle Çalışırken Dikkat Edilecek Noktalar

Ergenlerle çalışırken uzmanların tam olarak nasıl davranacaklarını bilmeleri için, ergenlerin içinde bulunduğu dönemin özelliklerini iyice anlamaları gerekmektedir. Bu eğitimde, olayları ergenlerin perspektifinden değerlendirmenin çalışmaya neler katacağı konusunda bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Aile Terapisi ve Genogram Kullanımı

Bu eğitimde, aile yapısı, aile sisteminin özellikleri, gelişim dönemleri ve ailenin fonksiyonu hakkında detaylı bilgi sahibi olunmaktadır. Aile terapisinde değerlendirme yolları ve ilk görüşme anlatılırken tedavi yolları, yaklaşımları ve teknikler hakkında pratik bilgi sahibi olunması hedeflenmektedir. Ayrıca Aile Terapisi ekollerine de genel bir bakış açısı sağlanmaktadır.

Genogram aile hikayelerini ve ilişkiler örüntüsünü gösteren sembolik/grafiksel bir haritadır. Genogram nedir, nerede ve nasıl kullanılır, önemi nedir sorularının yanıtlanması hedeflenirken, katılımcılar genogram çizmeyi öğrenmekte ve çalışmalarında kullanabilmektedirler.

Ön Görüşme Modelleri ve Müdahalenin Planlanması

Psikoloji öğrencileri ve alanda çalışan psikologların, öngörüşme modelleri hakkında ve farklı başvuru nedenleri ile gelen danışanlar için akışta ne gibi değişiklikler yapılabileceği konusunda bilgilendirilmeleri ve pratik bilgilerin inşa edilmesi amaçlanmaktadır.

Değerlendirme Ölçeklerinin Tanıtımı

Bu eğitimde çocuk ve ergenlerin değerlendirilmesinde kullanılan Projektif Testler, Gelişim Testleri, Zeka Testleri, Psikomotor Testler ve 16PF KİM – Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri ile ilgili bilgi verilmesi ve bu ölçeklerin uygulama, puanlama ve yorumuyla ilgili olarak örnekler anlatılması amaçlanmaktadır.

Çift Terapisi ve Çocuk

Çift terapisinin çocuklu ailelerdeki önemi ve nasıl uygulanabileceği ile ilgili bilgi verilen bu eğitimde, çocuklarla çalışan terapistlere, anne babanın evlilik ilişkisinden aldığı veya alamadığı doyumun çocukları ne şekillerde etkileyeceği hakkında bilgi verilmesi ve yönlendirmek için yapılabilecek müdahalelerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri

Ölçek geliştirme, standardizasyon ve norm çalışmaları konularına da kısaca değinilen bu eğitiminde, klinik psikoloji alanında en sık kullanılan araştırma modelleri (desenleri) hakkında katılımcıları genel olarak bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Performans Geliştirme Yöntemleri

Yaşam boyunca pek çok kez, sahip olduğumuz becerileri en üst düzeyde bilmemizi gerektiren pek çok ortama girebiliriz. Bunlar bir sanatsal faaliyeti sergilemek, sunum yapmak olabileceği gibi zaman zaman da rekabet gerektiren karşılaşma, yarışma, sınav gibi platformlar olabilir. Bu durumlarda zihnimize üşüşen negatif düşünceler ve kontrolsüz kaygı, performansımızı olumsuz etkileyebilir. Kişinin kendi kapasitesi ve çalışmaları dahilinde geliştirmiş olduğu beceriyi, maksimum düzeyde sergileyebilmesinin esaslarını konu alan bu eğitimde; performans anksiyetesi olan danışanlar ile çalışan ve/veya bunu yaşayan uzmanların belirtileri tanımaları ve müdahale yöntemleri hakkında bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Bireysel ve Grup Süpervizyonları

Süpervizyonlar, ruh sağlığı alanında danışan gören, psikoterapi hizmeti veren meslektaşlara veya eğitim süreçlerinin bir parçası olarak danışan gören psikoloji yüksek lisans öğrencilerine yönelik öğrenim süreçleridir. Farklı ekollerin takipçisi olan uzman terapistlerle sürdürülen çalışmalarda, vaka analizleri, ses veya video kayıtlardan örnek vaka gösterimleriyle pekiştirilerek yapılır. İhtiyaca yönelik olarak, çalışmaların spesifik konulara odaklı bireysel ve/veya grup süpervizyonu olarak yürütülmesi hedeflenmektedir.

Mesleğe Hazırlık, Staj ve Süpervizyon Programı

Üçüncü ve son sınıf öğrencilerinin ya da yeni mezunların, çocuk-genç psikoterapisi ve özel eğitimi ile tanışmasını amaçlayan bir eğitim programıdır. Yaklaşık 147 saat süren bu programın hedefi, yeni başlayan uzmanların çocuk-genç psikolojisi ve psikoterapisi alanında teorik bilgilerini desteklemek ve uygulamaya yönelik beceriler edinmelerini sağlamaktır. Ayrıca katılımcılar, DBE terapistleri tarafından gerçekleştirilecek olan üç özel eğitim çalışmasını da canlı olarak izleyebileceklerdir. Ayda bir kez bir terapist yönetiminde, kazanımlarını ve tartışmak istedikleri mesleki konularını ele alacakları küçük grup paylaşımları da programa dahildir.

Eğitim Talep Formu

Bu listedeki eğitimlerden hakkında daha detaylı bilgi almak istediğiniz eğitim(ler) varsa aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Adınız*

Soyadınız*

Çalıştığınız Kurum*

İş Telefonunuz*

Cep Telefonunuz

E-posta Adresiniz*

Bilgi Almak İstediğiniz Eğitim (ler)*