DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü DBE Institute for Behavioral Studies 30. Yılımızı Kutluyoruz. 1985 - 2015

Bu içerik şu anda yayınlanmamaktadır.

Motivasyon Ve Motivasyon Süreci

Motivasyon Ve Motivasyon Süreci
 
MOTİVASYON NEDİR?

İHTİYAÇLAR, İSTEKLER

İhtiyaçlar insanda yoksunluk hissi yaratırlar ve insan fizyolojik ve psikolojik dengesini (homeostazi) sürdürmek için bu ihtiyaçları tatmin etmek zorundadır. Ancak ihtiyaç kavramı, istek kavramı ile karışabilir. İsteklerimiz her zaman karşılanmasına gerek yoktur, ancak yaşamımızdaki dengenin sürmesi için ihtiyaçlarımızın mutlaka karşılanması gerekmektedir.

İhtiyaçları sınıflandırma her ne kadar insandan insana farklılık gösteren bir yapıya sahipse de genel olarak, birinci derece temel ihtiyaçlar ve ikinci derece tamamlayıcı ihtiyaçlar olarak iki grupta incelenebilir.(E.EREN,S.495)

Daha da ayrıntılı olarak ise İhtiyaçları şu şekilde sınıflandırabiliriz;

·         Fizyolojik (yeme, içme vb. )

·         Güvenlik  (sağlık sigortası vb.)

·         Sosyal (arkadaşlık vb.)

·         Psikolojik (başarı, statü, self-esteem vb.)

GÜDÜLER

İhtiyaçları tatmin etme zorunluluğu, insanın harekete geçmesini gerektirir; bu ise güdüler sayesinde olur. Harekete geçirilmiş ihtiyaca psikolojide güdü(motive) adı verilir. (CAN,H., AKGÜN,A.,s.305) Güdü olarak adlandırılan bu etmenler içsel, ya da dışsal olabilir. Güdüler doğuştan olabilecekleri gibi (dürtü, içgüdü), sonradan da kazanılabilirler.

Güdü kavramı ilk olarak Woodworth (1918) tarafından, “bir organizmayı çeşitli şekillerde harekete geçiren enerji birikimi” olarak tanımlanmıştır. Motivasyon Teorilerinin temelini teşkil eden güdüye dayanan teorilerden en önemlisi Cannon (1939) tarafından geliştirildi. Bu teori “homeostasi” kavramına dayanmaktadır. İçsel ya da dışsal etmenler dolayısıyla meydana gelen dengesizlikler, organizmayı denge durumundan uzaklaştırır. Tekrar denge durumuna dönmek için organizma harekete geçer. Bu organizmanın harekete geçmesini ise güdüler sağlar.

Motive olarak da bilinen güdüyü, davranışı amaca doğru yönelten bir güç olarak tanımlayabiliriz. Burada amaç ihtiyaçları tatmin etmektir. Hareket ise ihtiyaçları tatmin etmek için yapılan fiillerdir.

MOTİVASYONUN TANIMI

Motivasyon kelimesi Latince “movere”, yani “hareket ettirme, hareketlendirme” kelimesinden gelmektedir. Motivasyon, istekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. Açlık, susuzluk, gibi fizyolojik kökenli güdülere dürtü adı verilir. İnsanlara özgü başarma isteği gibi yüksek dürtülere de ihtiyaç denir. Motivasyon sürecini anlamada ihtiyaçlar, dürtüler ve özendirici uyarcılar arasındaki ilişkiler ve anlamları önemlidir.

Kişilerin yapabiliceklerinin limitini,eğitim ve yetenenek seviyeleri, yapabildiklerinin limitini ise moral ve motivasyon seviyeleri belirler. Elimizden gelenin en iyisini yapabilmemiz, motive olmamıza bağlıdır. Motivasyon, başarı için şarttır ama tek başına yeterli değildir. Hepimiz hayatta daha başarılı olmak isteriz, başarılı olmak için yapmamız gerekenleri biliriz. Bunları niçin yapmamız gerektiğini biliriz. İstersek nasıl yapabileceğimizi de, yapmakla neler kazanacağımızı, yapmamakla neler kaybettiğimizi de biliriz. Ama,yine de o “yapmamız gerekenleri” yapmayız? Peki bizi durduran nedir? Cevap atalet! Atalet; durağanlık,tembellik,miskinlik,üzerine ölü toprağı serilmiş gibi hareket etmek,hareketsizlik gibi anlamlara gelir. Atalet halinde olmanın tersi, hareket halinde olmaktır. Ataletin panzehiri nedir?

Psikolojik bir olgu olan motivasyonun değişik açılardan ele alınmış olması bir çok tanımının yapılmasına neden olmuştur. Aşağıda bu tanımlardan bazıları verilmiştir.

“Zihinsel olarak nereye gideceğinizi, ne yapacağınızı ve nasıl bir yaşam elde edeceğinizi oluşturmak ve kavramaktır. Yani bilinçli bir şekilde karar vermek ve uygulamaktır. Bu mantıkla yola çıkan kişi zihinsel olarak verdiği kararı harekete geçirmek için mücadele etme olayıdır.”

        “Kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri ile davranmaları.”
“Örgütün ve bireylerin ihtiyaçlarının tatminle sonuçlanacak bir iş ortamı oluşturarak bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve isteklendirilmesi süreci.”

“Bireyleri, onların özel bir tavırla hareket etmelerine, davranmalarına teşvik eden; kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan çeşitli güdü ve güdüler topluluğu.”

“Bir hareketin yönü, şiddeti ve devamlılığı üzerine çabuk ve derhal yapılan etki”

“Davranışın nasıl başladığı, sürdürüldüğü, yönlendirildiği, durdurulduğu ve tüm bunlar sürerken organizmada mevcut olan öznel reaksiyonlar.”

“Bir şey yapma isteğidir ve yapılan fiilin bireyin ihtiyaçlarını tatmin etme yeteneği sürdükçe  bireyde bulunur.”

“Güdülerin etkisiyle eyleme geçme ve gerçekleştirme sürecidir.”

MOTİVASYON SÜRECİ

Motivasyon başlangıcı motive olmakla başlar. Motivasyon ya da diğer bir deyişle güdüleme gözle görülmeyen varsayımsal bir olgudur ve davranışı anlamada çok önemli bir süreçtir. Buna dayanarak güdüyü davranışı amaca doğru harekete geçiren ,yönelten bir iç durum olarak tanımlayabiliriz.(CAN,A.,TEKARSLAN,E,s.101) Motivasyonun amacı eyleme geçmektir. Düşünceleri yaşama geçirme isteği en az bu düşünceler kadar önemlidir. Başarılı insanlar çoğu kez amaçlarını belirleyerek motive olurlar.Başarılı olmak isteniyorsa  nereye gidildiği  ve ne yapmak istenildiği bilinmelidir. İlerlemek isteyen bir kişi ulaşmayı arzuladığı bazı hedefler belirler. Bu hedefler doğrultusunda yeteneklerini geliştirdikçe bu hedeflere doğru ulaşmaya çalışır. Bu nedenle bir plâna gereksinim vardır. Kişinin amacına yönelik plânlar, müteahhit‘in projesine benzer.Proje olmadan binanın şekli belli olmaz. Yapımında hangi malzemelerin kullanılacağı,kaç kişinin çalışması gerektiği ve işin ne zaman bitirece?i belirlenmez.

Bireyde fizyolojik veya psikolojik dengenin bozulması ile eksiklik ortaya çıkar. Bu eksiklik durumu ihtiyaçları yaratır demiştik. İhtiyaçlarda hedefleri belirler ve hedefe yönelik davranışı ortaya yol açar. Örneği: Nereye gideceğinizi, zihinsel olarak oluşturuyor,kavrıyorsunuz ve oraya varmak için harekete geçiyorsunuz.

Olmak istediğiniz gibi olmanın yolu nedir ? Bunu bulmaktır. İçten motive olan kişi düşüncesini eyleme dönüştürür. Hedeflerini belirler ve o hedeflere ulaşmak için harekete geçer.

Motivasyon sürecinde üç aşamadan söz edilmektedir:

·         Davranışı tetiklenir ve kişi kendisine bir takım hadefler (Fizyolojik veya psikolojik) koyar. İnsan davranışını tetikleme, insanın içinde onu çeşitli şekillerde davranmasını sağlayan güçler (güdüler) ve bu güdüleri harekete geçiren çevresel faktörlerle ilgilidir.                                                                                        

·         Hedefe Yönelik davranışlarda bulunurlar. Amaç zihinde oluşturulan düşünce ve hedeflere ulaşmaktır. (Fiziksel olarak, çünkü bir kuvvet ve güç harcamak zorundasınız.)

·         Hedeflere ulaşılır.(Gereksinimlerin Karşılanması Dengenin Bozulması) ama burda olay bitmez, çünkü davranışın sürdürülmesi gerekir.

İlk iki faktöre bağlı olarak, bireyin davranışını sürdürmesi ya da sürdürmemesi ile alakalıdır. Bu üç faktör de çalışan bir   insanı analiz etmemiz ve onu anlamamız açısından anahtardırlar. Motivasyon Teorileri de bu üç faktör üzerinde yoğunlaşır.

Burada düşünce ve eylem eşit önemdedir. Başarılı bir insanı düşünün. Hedefine ulaşır ulaşmaz  herşeyi bir tarafa atmaz, mutluluğunu arttırmak için, yeni ve daha başarılı hedefler belirler. Bu amaçla kendisini planlar ve çalışmalarını yapar.

Kendini motive eden kişi gelişmeye açıktır. Gelişmenin değişme olduğunu ve değişmenin de bilinmeden bilinmeyene atlayarak riskler içerdiğini kabul ettiğini unutmamak gerekir. Başaramamak demek, gerektiği kadar hazırlıklı olunmadığı anlamın gelmektedir. Bu yüzden eğer başarılı olunmak isteniyorsa yılmamak devam etmek gerekmektedir.

MOTİVASYONUN ŞARTLARI NELERDİR?

1. İnanmak: Karar verirken önce bu kararı vermeden önce onu yapabileceğine kişini inanması gerekir. Kendine olan inancı sağlayabilecek tek kişi, kişinin kendisidir. Çevresindekiler yardım edebilirler ama ancak kişi bunu gerçekleştirebilir. Örneğin amaçlarınız, iyi bir eğitim görmek, iyi birer anne, baba olmak iyi derecede para kazanmak ise bu amaçlara ulaşmak için harekete geçmek gerekmektedir. Eğer harekete geçmenize engel herhangibir şey varsa onları bulup gidermek ve bunları yaparkende kendinize güvenmek zorundasınızdır.

2. Özgüven: Kendine inanmak, huzurlu bir aklın anahtarıdır. Akıl sakinken ve kendinden eminken en iyi şekilde çalışır. Güven eksikliği aslında yararlı hiçbir şey üretmeyen olumsuz düşüncenin ürünüdür. Amaçları  gerçekleştirmek için gereken bedeli ödemeye istekli olmak gerekir. Gerçekten arzulanan ve uğruna çalışmaya istekli olunan herşeyi kişi kolaylıkla başarabilir. Hayallerini “Kendi gücüyle gerçekleştireceğine inanan insan şevklidir, inançlıdır ve yaşama sevinci vardır.Kişinin gelecekteki umudu, onun şimdiki gücünün kaynağıdır.Hayallerinden kendini ayıran cam bölmeyi kaldıracak güç herkeste vardır. Yeter ki insan kendi iç dünyasının muhteşemliği ve onun sınırsız gücü ile tanışsın, onunla merhabalaşsın.Önemli olan yaşamdan ne istenildiğinin keşfedilmesi ve bu yolda ilerlenebilmesidir.

3.  Gizli Yetenekleri Ortaya Çıkarma: Amaçları belirlemek ve o amaçlara ulaşmakta ciddiyse kişi  kendini sınamalıdır. Kişi kendini tanımaya ve nasıl gittiğini değerlendirmeye zaman ayırmalıdır. Kendini dürüstçe yansıtmak yararlı bir iştir, ama bu iş yapılırken tamamen gerçekçi olmak gerekir aksi halde bu yansıtmanın bir önemi kalmaz.

MOTİVASYONUN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. ENDÜSTRİ DEVRİMİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
·         İş Bölümü

·         Uzmanlaşma

TEKNOLİJİK GELİŞMELER  =  ÇALIŞMA İSTEKSİZLİĞİ
 

Endüstri devriminin getirdiği önemli yeniliklerden biri olan işbölümü ve onun doğal uzantısı uzmanlaşma ve diğer etkenler, işgörenlerde, zaman içinde işe ve işletmeye karşı ilgisizlik ve isteksizlik yaratmıştır. Taylor’dan Mayo’ya ve günümüze dek birçok araştırmacı bu ilgisiz ve isteksiz insanı yeniden ilgili ve istekli kılmanın yollarını araştırmış ve motivasyon konusunda kuramsal boyutlara ulaşan araştırma ve incelemeler yapmışlardır. Araştırmacıların üzerinde durdukları en önemli konu işgörenlerin davranışlarını, işe olan farklı bağıntılarını ve bunların gerçek nedenlerini bulmaktır.

Özellikle yanıtını aradıkları soru şuydu: İşletmede işgörenlerin bir bölümü işlerini büyük bir ilgi ve arzu ile yaparken, aynı koşullarda ve benzer yeteneklere sahip diğer bir bölüm işgörenlerin isteksiz ve düşük verimle çalışmalarının nedenleri nelerdi? Bu soru  işletmelerde motivasyon konusunun özünü oluşturan, fakat yanıtı aranırken, bir başka deyişle işgörenleri işlerine istekli olarak bağlamanın, yeniden kazanmanın gerçek güdüleri araştırılırken çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.

19. Yüzyılın başından bu yana endüstrinin hızlı gelişme göstermesi, üretimin görülmemiş boyutlara ulaşmasına yol açarken çalışan kesimde, daha ilk yıllarda huzursuzluk, hoşnutsuzluk ve işe karşı isteksizlik baş göstermiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında makinalaşmayla başlayan teknolojik gelişmelerin ilk dönemini “birinci endüstri devrimi” olarak tanımlamak yerinde olur.

 2. ENDÜSTRİ DEVRİMİ-MAKİNALAŞMA (19yy. Sonları)

TEKNOLOJİK İŞSİZLİK : Direkt üretimde birçok kişi işinden oluyor.
KÖYDEN KENTE GÖÇ:  Büyüyen fabrika toplumları, sosyal uyuşmazlıklar, psikolojik şoklar. İnsanın işsiz ve yalnız    kalmasından daha önemlisi amaçsız kalması!

         Yapıcı ve yaratıcı üstünlüğü makinaya geçiyor:insan makinaya hizmet eden bir araç!
MAKİNALAŞMA     = ÇALIŞAN MUTSUZLUĞU
Birinci endüstri devrimini simgeleyen en önemli gelişme makinalaşma iken , ikinci endüstri devrimin oluşturan olay, otomasyon denilen gelişmedir. Makinalaşmanın teknolojik uzantısı olarak tanımlanan otomasyon, üretim sürecinde önemli yenilik ve değişikliklere yol açmıştır. Makinalaşmada insan unsuru bütünüyle silinmez. Makine-insan işbirliği belirli ölçüde sürdürülür. En azından insan makinayı yönetir, çalıştırır, gözetler ve denetler. Oysa otomasyonda insan unsurundan soyutlanma vardır. Bir kaynakta belirtildiği gibi otomasyon, üretimde insan fonksiyonunu kaldırmaktadır. Bu durumda makinalar üzerindeki yönetim ve denetim fonksiyonu, başka makinalar tarafından gerçekleştirilir.

3.ENDÜSTRİ DEVRİMİ – OTOMASYON (20.yy’in Ortaları )
İkinci endüstri devrimiyle başlayan otomasyon daha sonra elektronik, sibernetik, bilgisayar gibi gelişmelere kadar uzanmıştır. Günümüzde bu gelişmelere “üçüncü endüstri devrimi” ya da  “bilgi çağı” denilmektedir.

Otomasyon işgörenlerin çalışma düzeninde köklü değişiklikler meydana getirirken onların çalışma alışkanlıkları, gelenekleri, davranışları ve ruhsal yapıları üzerinde çeşitli olumsuz etkiler yaratmıştır. İnsanlar makinaları kendilerine hizmet eden  araç olarak yaratırken , daha sonraları makinaların tutsağı olmuşsa bunun nedenini teknolojinin araç niteliğinden amaç niteliğine dönüşmesinde aramak gerekir. İnsanın kendi buluşlarını efendisi ya da kölesi olması, otomasyonun en önemli sorununu oluşturur. Bu nedenle teknolojini geliştirdiği araçlar kullanılarak bireyin ekonomik ve sosyal yaşam düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmalıdır. Bu arada otomasyon sürecine geçişle elde edilen boş zaman işletme içi ya da dışında sosyal uğraşların geliştirilmesinde değerlendirilebilir.

Otomasyona ilişkin ilginç bir gelişmede yönetsel alanda görülür. Örneğin, elektronik beyin, yönetsel bilgilerin çıkarılma ve değerlendirme işlevini üstlenmekle bir devrim yaratırken, ilk bakışta iş güvenliği üzerinde bir tehdit unsuru oluşturmuştur. Özellikle, emek yoğun olduğu büyük örgütlerde ve ticari işletmelerde bu gerçeği daha yakından izlemek olasıdır.

Gerek yönetsel gerekse teknik bölümlerde otomasyon nedeniyle ortaya çıkan genel sorun şudur: Daha az işçiye gerek duyulduğundan bunların bir kısmı ya işten çıkarılma, ya da başka atölyelere örneğin otomasyonun henüz geniş olarak uygulanmadığı bir bölüme aktarılmaktadır. İkincilerin transfer sorunları kendisiyle birlikte sosyo-psikolojik sorunları da getirmektedir. Çünkü bunların işsiz kalmaması için bazı durumlarda, başka şehirlerde veya bölgelerde bulunan fabrikalara aktarılması gerekli olur. Oysa bunları evlerinden, yerleşim bölgelerinden, ailelerinden uzaklaştırmanın sakıncaları büyük sorunlar yaratabilir. Çok önemli sorunlar doğmasına karşın otomasyon üretimin en hızlı biçimde gelişmesini sağladığı için çağımızda önüne geçilemez bir süreç olmuştur. Oluşan boş zamanların nasıl geçirileceği ve değerlendirileceği sorunu denilen teknolojik gelişmeye karşı çıkmak ne kadar anlamsızsa , robotlaşmaya kadar uzanabilecek, insanları makinaya tutsak edecek ve işletmenin dışına itecek boyutlara ulaştığında bu gelişmeye karşı gerekli önlemlerin alınması ve insanın bu sistem içindeki psikolojisinin sağlamlaştırılması da o ölçüde anlamlıdır.

MOTİVASYONUN ÖNEMİ

Yukarıda anlatılanlardan genel olarak motivasyonun çalışan bir insanın ihtiyaçlarını anlama ile alakalı olduğu çıkarımını yapabiliriz. İşletmeler açısından motivasyon kavramı çok önemlidir.Çünkü personelin verimliliklerinin arttırılması,onları teşvik eden faktörlerin araştırılmasının gerektirir ve bu faktörlerin en önemlisi personelin ihtiyacını uyaran motive(güdü)dir. Nitekim yüksek tatminlere rağmen,işletmelerde personelin büyük bir kısmının verimli olamamasının nedeni uygulanan yöntemlerin aksaklığından değil,güdülerin yanlış teşhis edilmesinden kaynaklanmaktadır

Aşağıda çeşitli açılardan motivasyonun önemi ele alınmıştır.

1.YÖNETİCİ AÇISINDAN
Motivasyon konusu esas itibariyle; kişilerin bekleyiş ve ihtiyaçları, amaçları, davranışları, kendilerine performansları hakkında bilgi verilmesi konuları ile ilgilidir. Dolayısı ile motivasyon sürecini tam olarak kavrayabilmek için kişilerin belirli şekillerde davranmaya zorlayan nedenleri, kişinin amaçları, davranışların sürdürülme olanakları gibi konuların incelenmesi gerekmektedir.Yönetici , motivasyon ve insan ihtiyaçlarını anlamanın, organizasyonel hedeflerin ancak ve ancak çalışanlarla beraber gerçekleştirilebileceği gerçeği açısından öneminin farkında olmalıdır.

Yönetici herkesin aynı özendirme ve teşviklerle motive olduğu düşüncesinde bulunma hatasına düşmemelidir. Eski tip yönetici çalışanların çoğunun işi sevmediğini zanneder ve çalışanların ancak korku ya da parasal ödüllerle motive edileceğine inanırlar. Bunlar kısa vadede motivasyonu sağlayabilir ancak uzun vadede çalışanları işten bıktırır. Motivasyon, oldukça çeşitli insan ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir süreçtir. Yöneticinin bu ihtiyaçları bilmesi,davranışları analiz edebilmesi ve bütün insanlara benzer olmadıklarının bilincinde olması gerekir.Yöneticilerin aklında tutması gereken temel şey, her davranışın bir nedeni bulunduğudur..Bu nedenle bazı hareketleri anlamsız görüp aptalca saymaması gerekir. (CAN,H., AKGÜN,A.,s.305)

Yönetici motivasyon konusuyla ilgilenmek zorundadır. Çünkü yöneticisinin başarısı, astlarını örgütsel amaçlar doğrultusunda çalışmalarını; bilgi, yetenek ve güçlerini tam olarak bu doğrultuda harcamalarına bağlıdır. Motive olmayan personelin performans göstermesi beklenmemelidir. Kişiler çok çeşitli davranışlar gösterirler. Bu davranışaların değişik nedenleri olabilir. Yönetici açısından önemli olan personelin organizasyonun amaçları doğrultusunda çalışmalarıdır. Motivasyon kişisel bir olaydır.

   Yöneticilerde bulunan başlıca güdüler:(BİNTUĞ,A.)

·         Rekabet Güdüsü

·         Başarma Güdüsü

·         Statü Güdüsü

2.ÇALIŞAN AÇISINDAN

İnsanları neyin motive ettiğini bilmek, çevredekileri anlamayı , onların hareketlerini , davranışlarını anlamayı gerektirir , bu insanı gözlem yapmaya ve çevresini tanımaya iter. Birbirini iyi tanıyan insanlar ise aralarındaki problemleri daha rahat çözer, bu sayede iş arkadaşları ve yöneticilerle daha iyi ilişkiler kurulabilir.

             Çalışanlarda hem de yöneticilerde bulunan başlıca güdüler:

·         Sosyalleşme Güdüsü

·         Güvenlik güdüsü

 
3. AİLE VE ARKADAŞ ÇEVRESİ AÇISINDAN
Evlilikte , arkadaş çevresinde , ebeveyn olarak motivasyon kavramını bilmek sağlıklı ilişkiler kurmak ve uyumlu yaşamak açısından oldukça yararlıdır. Tüm davranışlar nedenseldir ve bu nedenleri anlamaya çalışmak , bunlar üzerinde yoğunlaşmak çeşitli durumlarda ortaya çıkabilecek problemleri tahmin etme , engelleme ya da çözmede yardımcıdır.

GÜDÜLERİN KARMAŞIKLIĞI

Güdüler oldukça karmaşık kavramlardır.İnsan hareket ve davranışlarında güdülerin gerçek anlamını çıkarmanın doğurduğu güçlükler güdülemeyi daha da zorlaştırmaktadır. motivasyon ancak davranışların yorumlanması ile hakkında fikir ileri sürülebilecek bir konudur. Motivasyon gözlenebilen bir olay veya mikroskop altında incelenebilen bir şey değildir. Motivasyonu etkileyen faktörler ancak kişilerin davranışalarının yorumlanması ile anlaşılabilir. Kişinin davranış şekli motivasyonu gösterir. Dolayısıyla yöneticilerin personel davranışlarını yorumlaması, bu yorumlamanın sonuçlarına göre onları motive edecek modeller ve uygulamalar geliştirmesi zorunludur.

Motivasyonun iki önemli özelliği şudur: İlki motivasyon kişisel bir olaydır. Birisini motive eden her hangi bir durum veya olay başkasını motive etmeyebilir. Diğeri motivasyon ancak insanın davranışlarında gözlenebilir. Birbirine benzer birtakım hareket ve davranışlar değişik güdülerden ortaya çıktıkları gibi,bazı değişik hareket ve davranışlar için neden sadece tek bir güdüye dayanır.örneğin ;bir kimse sosyal statü ve saygı kazanmak için ekonomik gücün etkisine inanır ve çok para kazanmak için davranışta bulunur.Öte yandan, bazı kimseler yine aynı güdüden haraket ederek iyi bir mevki ya da sanat sahibi olmak için çalışırlar.Bunlar için para birinci planda gelmemektedir.(E.EREN,490)

Güdüler ayrıca ,biri diğerini tamalamak veya gücünü azaltmak suretiyle birbirine etkide bulunurlar ve dolayısıylada insan davranışlarına etkide bulunurlar.Yani her insanda bir çok iç istek ve umut olabilir,böylece güdülerin sayısı artar.Bunlar farklı şiddetlerde ortaya çıktıkları gibi tatmin edildikleri veya edilmedikleri oranda artıp,azalabilirler

GÜDÜLERİN AYRIMI

Güdüleri başlıca üç grupta ele alınmaktadır.

1.  Birincil Güdüler

Güdüleme organizmanın yaşar kalmasını sağlamada düzenleyici bir etkiye sahiptir.Yeme,içme,nefes alma ve düzenli bir vücut ısısı sağlama birincil güdülere bağlıdır.Bu güdüler öğrenilmemiş fizyolojik temelli güdülerdir.Fizyolojik dengenin bozulmasıyla bunu yeniden sağlamak üzere birey harekete geçer.

2.  İkincil Güdüler 

Bu güdüler sonradan öğrenilmiş güdülerdir ve insanlara özgüdür.O nedenle araştırma yapılması da zordur.Bu güdüler  çok çeşitli olup özellikle işletmeler açısından  çok önemlidir.Güç ,başarı,elde etme,ait olma,güvenlik,statü güdüleri başlıca ikincil güdülerdir.

a.Güç Güdüsü

Bu güdü başkalarından üstün olma veya başkalarını kontrol etme gereksinimi ile ortaya çıkar.Aşağılık duygusu güç güdüsü ile beraber ele alınmalıdır.İnsanlar aşağılık duygularının bastırmak için güce başvururlar.İşte güç sahibi olma güdüsü buradan kaynaklanmaktadır.Buna bağlantılı olarak bireysel düzeyde edilgenliğin ezikliğinden kurtulup güçlü duruma geçmek isteyenlere hakkına sahip çıkma konusunda eğitim programları giderek yaygınlaşmaktadır.

Özelikle işletmelerde güç güdüsü yöneticilerin etkili rol oynamaları için önemlidir.Bu anlamda güç güdüsü yüksek yöneticileri ,astlarını etkilemeyi onlar tarafından sevilmeyi tercih eden kişiler olarak tanımlamak mümkündür. (CAN,A.,TEKARSLAN,E., s.104) Güç güdüsü tek başına yöneticilerin başarılı olmalarına yetmemektedir.Güç güdüsü yüksek olan yöneticilerin aynı zamanda örgütsel amaçları başarma yönünde ciddi çalışmalar yaptıkları durumda başarılı oldukları saptanmıştır.Güç güdüsü aynı zamanda işletme içindeki biçimsel olmayan politik oluşumlarıda açıklamada yaralı olmaktadır.

                    b.Başarı güdüsü

Güç güdüsü konusunda fazla araştırma yapılmamıştır.Ancak başarı güdüsü konusunda çok araştırma yapılmıştır.Aslında güç güdüsü konusunda ilgi çok eskidir.Başarı güdüsü ise çok yenidir. Buna karşın bu alanda çok araştırma yapılmış olduğu için bilgi birikimi çok fazladır. Başarı güdüsünü yaratan başarı gereksinimini “üstün düzeyli performans gösterme veya rekabet durumlarında başarılı olma isteği”olarak tanımlayabiliriz (CAN,A.,TEKARSLAN,E., s.104). Başarı gereksinimini ölçmede kullanılan veritoplama yöntemi T.A.T. (Thematic Apperception Test) kısaltmasıyla ifade edilen resim-öykü testleridir.Bu testler doğal testlerdir. Dolaylı testlerde bireyin testin neyi ölçtüğünü anlamaması amaçlanmıştır.Bu şekilde beklenilen yönde yanıt verme hatası önlenir. Resim-öykü testlerinde ne anlattığı belirsiz resimler kullanılır ve bireyden bu resimlere bakarak her resim için bir öykü anlatması istenir.

Örneğin, resim-öykü testlerinde kullanılan resimlerinden biri,güneş batıda batarken ,tarlayı sürmekte olan genç bir adamı göstermektedir. Testi alan kişiden bu resme bakarak bir öykü anlatması istenir.Böyle bir öykü anlatılırken bireylerin kendi belli başlı güdülerini yansıttıkları düşünülmektedir (CAN,A.,TEKARSLAN,E., s.104). Yanıtlayıcı tarlada çalışan adamın güneş battığı için üzgün olduğunu çünkü daha sürecek toprak kaldığının ve tohumları ekmesi gerektiğini söyleyebilir.Bu tür bir yanıt başarı gereksinimin yüksek olduğunu gösterir.Başarı gereksinimi düşük bir kişi ise adamın güneş battığı için sevindiğini, çünkü nihayet evine gidip,rahatça oturup içkisini yudumlşayabileceğini söyler.

Yapılan araştırmalar sonucunda başarı gereksinimi yüksek kişilerin özelikleri şöyle sıralanmıştır.

·         Orta derecede riske girerler: Örneğin, halkaları belirli bir uzaklıktan atarak sırığa geçirme oyununda sırığa ne çok yakın ne de çok uzak dururlar. Ölçülü risklere girerler.

·         Anında geri besleme isterler: Sonuçları kolay alınacak faaliyetleri seçerler. Örneğin, tahta işleri, makinada yapılacak işler, pul biriktirme gibi sonuçları uzun dönemde elde edilecek işleri seçmezler. Satışlar ve performans kriteri belli olan, geri beslemenin hemen sağlandığı bazı yönetici pozisyonları bu kişilere çok uygundur.

·         Başarma hissi: Başarı gereksinimi yüksek bir kişi işi başarmış olmanın verdiği bir iç doyuma ulaşır. O nedenle kazancı azda olsa ilginç  işleri tercih edebilir.

·         İşten başka bir şeyle ilgilenmek: Bir kez belli bir hedef seçtikten sonra ,o işi başarı ile tamalayana kadar başka hiç birşeyle ilgilenmezler.Bir işi yarım bırakmazlar ve çok çaba harcarlar. Bu tür işe adanmışlık kişiliklerine yansır ve bu da o kişilerle karşılaşanlarda olumsuz etki yapar.Başarı gereksinimi yüksek kişiler dost canlısı olmayan, yalnız kişiler izlenimi yaratırlar. Sessizdirler ve nadiren becerileri ile övünürler. Şöhret ve talih konularından çok onlar için kendi kendilerine tayin ettikleri yüksek performans standartlarına ulaşmak çok önemlidir. Kendilerine güvenirler,gönüllü olarak sorumluluk üstlenirler ve dıştan gelen sosyal baskılara nispeten dirençlidirler. Çok enerjiktirler,amaçlarının engellenmesine izin vermezler bu yüzden gergin olma ve psikosomatik hastalıklara açık olma eğilimindedirler.

Başarı gereksiniminin yüksek olması iyi bir iş midir?

         Sorumlu mevkilerde ilerlemek için başarı gereksinimlerinin belli bir düzeyde olmasının ülkelerin gelişmesini etkilediği düşünülebilir. Ayrıca belli meslekler için başarı gereksinimi yüksek kişiler için uygundur. Örneğin, üniversite mezunları ile yapılan araştırmalar göstermiştir ki başarı güdüsü yüksek olanların daha çok girişimcilik gerektiren meslekleri tercih etmişlerdir. Bu meslekler arasında satışlar,kendi işini kurma,işletme danışmanlığı gibi riski yüksek , zorlu, karar verme sorumluluğu olan ve iş performansına ilişkin geri beslemeler alacakları türden meslekler olduğu görülmüştür. (CAN,A.,TEKARSLAN,E., s.106)

c.Ait Olma Güdüsü

               Başkaları ile birlikte olma güdüsü erken gelişir. Çocuklar yürümeye başladıkları andan itibaren diğer çocuklarla birarada olmaktan hoşlanmaya başlarlar.Bu sosyal ve öğrenilmiş bir güdüdür ve grup oluşturmalar bu güdüye bağlıdır. Başkaları ile birlikte olmak ,bir gruba ait olma hissi insana güven verir ve endişeden korur. Bu güdünün gelişmesi aileden başlar. Bireyler bir gruba ait olma hissini ilk olarak ailede öğrenirler. Bağımlı çocuk yetiştirme tarzının benimsemiş bir ailede veya çok yakın ve sıcak ilişkileri olan ailelerde yetişmiş bir bireylerin aidiyet güdüsünün daha güçlü olduğu düşünülmektedir.Bağımsızlık eğitimi verilen çocuklarda bunun aksine başarı güdüsü yüksek, aidiyet güdüsü daha düşük olmaktadır. Bu güdüde resim–öykü testleri veya soru formları kullanılarak ölçülebilir.

d.Güvenlik Güdüsü

Bireyin sahip olduğu şeyi elinde tutma gereksinimi bu güdüyü ortaya çıkartmaktadır. Birey geleceğinden en az geçmişi kadar iyi olacağından emin olmak isteğindedir. İşletmelerde sosyal sigorta, emeklilik tazminatı, kişisel yatırımlar ve yan ödemelerin hep bu gereksinimi karşıladığı söylenebilir.

Örneğin; güvenli bir işe sahip olmak, gelir kaybına karşı korunmak, fiziksel zarar ya da tehlikeli koşullar karşısında korunmak,suç ve riski olan kararlar ve görevlerden kaçınmak, güvenlik ihtiyacını gösterir. Bu ihtiyaç sosyal, hem de ekonomik güvenlik biçiminde belirir. Her iki güvenlik şeklinde kaynağını gerçekleşim, yani canlı kalmak, sağlıklı yaşamak ve gelişmek güdüsünden alır. Sosyal güvenlik, başkaları tarafından sevilmek, beğenilmek arzusu olarak kendini gösterir. Ekonomik güvenlik, çok para kazanmak, iyi gelire sahip olmak arzusu olarak tanımlanabilir

e.Statü güdüsü

Bir bireyin bir işletme ,toplum ya da bir grupta diğerlerine kıyasla yapılan sıralamada sahip olduğu yer statüdür. Birey sahip olduğu bu satatüye uygun giysiler,araba,yüzme havuzu edinir veya oturduğu semti seçer.

Bazı Statü Belirleyen Özelikler: (CAN,A.,TEKARSLAN,E., s.110)

·         Belli bir ailenin üyesi olmak (aile adı)

·         Kişisel nitelikler (Fiziksel özellikler,kişilik,yaş,ırk,cinsiyet)

·         Başarılar (Master,doktora dereceleri,mesleki başarılar)

·         Sahip olduğu maddi zenginlik (para,mülk,mal,yet vb…)

·         Oterite ve güç (Bir şirkette,klupte veya bir çetede formel oterite ve güzü elinde bulunduran kişiler  statü bakımından diğerlerinden üsttedirler.)

Bu sayılan özellikler herhangibir kişinin içinde bulunduğu kültüre göre statüsünü belirler.

Statüsünün yüksek olmasını isteyen  çoktur.Çoğu kişi için böyle bir güdü söz konusudur.Bu güdüde diğer öğrenilmiş güdüler gibi erken yaşlarda kendisini gösterir.Genelde statü güdüsü yüksek kişilerin yoksulluk çekmiş kişiler arasından çıktığı gibi yanlış bir kanı vardır.Aslında bu daha çok bireyin adalet anlayışına bağlıdır.Birey ststüsünün hakettiğine uygun olup olmadığına bakar ve ona göre içine doğduğu statüyü kabul ya da red eder.

3. Genel  Güdüler

Bazı güdüler ne birincil ne de ikincil güdüler sınıflamasına uymaktadır. Bunu dikkate alan bazı bilimciler genel güdüler adı altında bir üçüncü ayrım yapma yoluna gitmişlerdir. Genel güdüler kapsamına öğrenilmemiş ve aynı zamanda fizyolojik kökenli olmayan merak,yetkinlik,çevreyle uğraşma,faaliyet ve sevgi gibi güdüler girer. İnsanlar çevrelerini kontrol altında tutumak veya kendilerini çevreye karşı yetkin hissetmek isterler;yaptıkları iş hakkında bilgi sahibi olmak isterler,birtakım olayları başlatmak ve kontrol altında tutmak isterler. Bu şekilde çevreyle başetme etkinlikleri artar. Bu güdüler işletmelerde iş tasarımı ile doğrudan ilişkilidir.İşin tasarım biçimi bu güdünün ne derece doyuma ,hedefe ulaşacağının belirler. Basit işlerde iş öğrenilip yetkinlik kazanılınca bu güdü kaybolur.

Sevgi güdüsü bireyi ısı,rahatlık ve destek aramaya yöneltir.Bu davranış doğal gereksinimlerle ortaya çıkar.Öğrenilmemiş bir güdüdür. Harlow (1962-1965) insan cinsine en yakın olan maymunlarla bu güdüyü araştırmak üzere deneyler yapmıştır (CAN,A.,TEKARSLAN,E., s.103).  Amacı yavru maymunların annelerine yanlızca yiyecek temin ettikleri için mi bağlandığının, anneye olan sevgisinin sadece fizyolojik güdülere mi bağlı olduğunu saptamaktı. Deneyde iki tür anne-benzeri manken maymun kullanılmıştır.Bunlardan birisi telden yapılmıştır. Diğeri ise tahta üzerine pamuklu kumaşla kaplı köpük cinsi bir madde monte edilerek yapılmıştır.İkinci tip anne sıcak, yumuşak, sabırlı hiç azarlamayan ve her zaman yanında olan anneyi temsil ediyordu. Telden yapılmış anne–mankenin ise bu özelliklerden yoksun olmasına karşın çok önemli bir özelliği vardı. Yavru maymunların istedikleri kadar süt emebilecekleri süt şişeleri vardı. Dört maymuna tel anne süt sağlamakta, kumaş anne ise süt sağlamamaktaydı. Diğer dört yavruyla bunun tersi bir düzenleme yapılmıştı. Bu deneyler sonucunda elde edilen kesin sonuç yavru maymunların süt kaynağı olsun olmasın kumaş mankeni anne olarak tercih ettiklerini göstermiştir.Acıktıkları zaman dışında tüm ilgileri süte yakın bir yerde olmaltan çok kucaklanabilecekleri bir yerde olmaktı.O nedenle kumaş annelere bağlanmış ve gerçek anneymiş gibi tepki göstermişlerdir.Örneğin korkutucu bir nesne gösterildiğinde kumaş anneye sığınmışlardır.Gerçek bir maymunla gene dört yavru maymun kullanılarak yapılna deneylerde kumaş mankenle elde edilen sonuçlar görülmüştür.

Çeşitli sebeblerle kurumlara verilen bebeklerinde bu kurumlarda gördükleri sıcak ilgi derecesine göre yaşama ve sağlıklı büyüme (zamanında konuşma ,yürüme vb..)gösterdikleri saptanmıştır.Tüm bu sonuçlar canlılarda ,özellikle insan ve insan türüne yaklaşanlarda öğrenilmemiş ama fizyolojik kökenli olmayan bir güdünün varlığının göstermektedir.

 
KAYNAKLAR

EREN,E.,Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi,7. Baskı,Beta,İstanbul,2001

CAN,H., AKGÜN,A.,Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi,4. Baskı,Ankara,2001

CAN,A.,TEKARSLAN,E.,”İşletmeler için Davranış Bilimleri”,Avcı Basım Yayın,2.Baskı,İstanbul,1996

LUTHANS,F.,Organizational Behaviour,McGraw Hill,2. Edition,1973

BİNTUĞ,A.,İşletmelerin verimliliğinde ücretler ve işsel teşvik,Ankara,1974

Kaynak:/ www.insankaynaklari.com/  19.09.2003