360° Geribildirim Uygulamaları

360° Geribildirim Uygulamaları

360° Geribildirim Sistemi, kişinin kendinden beklenen yetkinliklerdeki güçlü ve gelişime ihtiyacı olan yönlerini belirlemek için kişinin davranışı ve bu davranışının etkisi ile ilgili yöneticilerinin, bu kişiye direkt raporlama yapan kişilerin, ekip arkadaşları ile iç ve dış müşterilerinin algılarının ölçümlenmesi ve değerlendirilmesidir. 360° geribildirim kariyer gelişimi süreçlerinin önemli bir aşaması olarak kabul edilmeli ve belli dönemlerde tekrarlanarak gelişim noktalarında gelinen durumlar gözlemlenmelidir. Belirli dönemlerde tekrarlanması sayesinde çalışanın gelişimi de gözlenebilmektedir.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde 360° Geribildirim Sistemi, kurum yetkinlikleri, kurum kültürü ve değerleri dikkate alınarak kuruma özel olarak geliştirilebilmektedir.

DBE’nin sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

 • www.dbe-online.com internet sitesi üzerinden kuruma özel web sayfaları
 • Tüm uygulamanın online sistemde gizlilik prensipleri çerçevesinde yürütülmesi
 • Uygulama iletişiminin otomatik olarak gönderilen, kuruma özel içeriği geliştirilebilen e-maillerle yürütülmesi
 • 360° Değerlendirme Envanteri oluşturulmasında kurum yetkinliklerinin, yetkinliği olmayan kurumlar için ise DBE Yetkinlik havuzunun kullanılabilmesi
 • Uygulama süresinde teknik destek ve danışmanlık verilmesi
 • Bireysel değerlendirme raporlarının sistemden otomatik olarak alınabilmesidir.

Kuruma Faydaları

360° Değerlendirme ve Geribildirim aracını kullanan kurumlar, çalışanlarının performansının iyileştirilmesine yönelik çok yönlü bir geribildirim aracına sahip olacaklardır. Bu sayede zaman içindeki gelişimin takip edilebilmesi, odaklanılması gereken yetkinliklerin belirlenebilmesi mümkün olacaktır. Yöneticiler kendi çalışanlarının performansı hakkında daha geniş çerçevede bilgi sahibi olabilecektir. Ayrıca 360° Değerlendirme, çalışanlara çevresindeki kişilerin kendi performansı hakkındaki algısı ile kendi algısını karşılaştırma olanağı sağladığından, çalışanların kişisel farkındalığının artırılması mümkün olacaktır.

360° Geribildirim Sisteminin Temel Amacı Nedir?

Geribildirim sürekli öğrenme ve değişim için önemli bir yöntemdir. 360° Geribildirim Sisteminin amacı da değişimde katalizör konumunu üstlenen üst düzey yöneticilerin ve çalışanların birbirinden farklı kaynaklardan temel, yönetsel ve teknik yetkinlikler bazında geribildirim alabilmelerini sağlamak ve bu doğrultuda gelişmesi gereken yönleri ile ilgili farkındalık kazanarak gelişimlerini planlayabilmektir. Gerçek ve ölçülebilir davranış değişimleri de bu şekilde elde edilebilmektedir.

360° Geribildirim Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından online veya kağıt-kalem sistemi ile uygulanan 360° Geribildirim Sisteminin en önemli özellikleri şunlardır; 

Tarafsız 

 • Tüm sürecin gizlilik prensipleri kapsamında yürütülmesi (Sonuçlar-Cevaplar) 
 • Değerlendirici görüşlerinin toplu olarak değerlendirilmesi, bireysel görüşlerin tek başına yer almaması 

Kapsamlı 

 • Aynı davranışın birden fazla kaynaktan görüş alınarak değerlendirilmesi 
 • Kişinin kendi algısıyla diğer kaynaklardaki kişilerin algısının karşılaştırılabilmesi 

Çok Boyutlu 

Sistematik 

 • Uygulama süreci önceden planlanması ve organize edilmesi 
 • Gelişim sürecinin takibini sağlayabilmesi

360° Geribildirim Sistemi Hangi Alanlarda Uygulanır?

360° Geribildirim kurumların İK departmanları tarafından, 

 • Organizasyonel yedekleme kapsamında, yönetim kademelerinin, grupların ya da organizasyon genelindeki potansiyellerin değerlendirilmesi 
 • Çalışanların gelişim ihtiyaç alanlarının tanımlanması ve kendilerinin gelişim alanlarının farkında olmalarının sağlanması 
 • Odaklanılması gereken çalışanları belirlemek ve elde tutmak için önleyici aksiyonların alınması 
 • Terfi zamanlaması, transferler gibi çalışan hareket ve gelişimleri ile ilgili İnsan Kaynakları kararlarını destekleyecek önemli bilgilerin toplanması 
 • Çalışanların güçlü yetkinliklerinin görülmesi ve güçlü yetkinliklerini kullanmalarıyla ilgili fırsat yaratılması amaçlarıyla tercih edilmektedir.

360° Geribildirim Sistemi Neden Objektiftir?

360° geribildirim sürecini diğer geribildirim araçlarından öne çıkaran faktörlerden biri, bu sistemin yetkinliklere dayanması, aynı davranışın birden fazla kaynaktan görüş alınarak değerlendirilmesi ve bu doğrultuda kişinin işi gereği ilişkide olduğu kaynak görüşlerinin ortak noktasının bulunmaya çalışılmasıdır. Bir anlamda 360° geribildirimi anlamlı yapan da budur. Bu sistemde tek tek görüşler değil, görüşlerin bütünselliği önem kazanır.

Bunlara ek olarak, 360° geribildirim kariyer gelişimi süreçlerinin önemli bir aşaması olarak kabul edilmeli ve belli periyotlarla tekrarlanarak gelişim noktalarında gelinen durumlar gözlemlenmelidir.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde 360° geribildirim sistemi, kurum yetkinlikleri, kurum kültürü ve değerleri dikkate alınarak kuruma özel olarak geliştirilebilmektedir.

DBE bünyesinde uygulamalar aşağıdaki objektif kriterler ışığında yapılmaktadır: 

 • Bilginin ve kişisel durumların değil, davranışların ve yaklaşımların göz önüne alınarak değerlendirilmesi 
 • Yeterli ve kaliteli zamanın yaratılması 
 • Değerlendirmelerin sadece değerlendiren kişinin kendi görüşünü yansıtması 
 • Her katılımcının aynı koşullarda uygulaması
 • Değerlendirici görüşlerinin toplu olarak değerlendirilmesi, bireysel görüşlerin tek başına yer almaması 
 • Kuruma özel her bir yetkinlik ve davranış için değerlendirme yapılması 
 • Uygulanan ölçeklerin DBE danışmanları tarafından değerlendirilmesi ve kişiye özel detaylı geribildirim raporlarının hazırlanması 
 • Geribildirim raporları üzerinden birebir kişiler ile paylaşımda bulunulması 
 • Değerlendirilen kişilerin, toplanan görüşler doğrultusunda gelişim planlarının oluşturulması ve bu çalışmanın organizasyonel gelişimi yönlendirmesi

360° Geribildirim Sisteminin Kuruma Faydaları Nelerdir?

Çalışanların performansı hakkındaki bilginin, çalışan ile farklı ilişkilere sahip birçok değişik kaynaklardan toplamanın amaçlandığı 360° geribildirim sistemi, şimdiye dek uygulanmış değerlendirme sistemlerinden farklı bir tablo çizmektedir. Herhangi bir seviyedeki çalışana yönelik performansı belirlerken, merkezinde çalışanın kendisinin olduğu bir 360° ilişkiler grubunun görüşü alınarak performans havuzunun oluşturulduğu 360° geribildirim sistemi, ortam ve çalışanlar gerekli eğitimlerden geçirildiği ve optimum şartlar sağlandığı takdirde;

 • Çalışanların performansının iyileştirilmesine yönelik çok yönlü bir geribildirim sağlamak,
 • Çalışanlar ile müşteriler arasındaki iletişim seviyesi hakkında bilgi vermek,
 • Şirket içinde kişisel ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda zemin hazırlamak,
 • Zaman içindeki kişisel gelişimi izleyebilmek,
 • Güçlü ve gelişime açık alanlarını belirleyebilmek,
 • Çok sayıda değerlendiricinin katılımını sağlayıp subjektif değerlendirmeleri en aza indirmek,
 • Kişinin gelişim ihtiyaçlarıyla ilgili objektif ve ikna edici geribildirim almasını sağlamak,
 • Çalışanların kendi algısıyla diğer kaynaklardaki kişilerin algısını karşılaştırabilmek,
 • Çalışanların başarıları için hangi yetkinlik ve davranışlara odaklanmaları gerektiği konusunda yardımcı olmak,
 • Amirlerin çalışanların kabiliyetleri ve yeterlilikleri hakkında daha geniş bilgi sahibi olmalarını sağlamak gibi avantajları beraberinde getirir.

360° Geribildirim Sisteminde Hangi Kriterler Kullanılabilir?

360° Geribildirim Sistemi, değerlendirmelerle çalışanların birbirlerine geribildirim sağlaması, çalışanlar arasındaki iletişimi geliştirirken, aynı zamanda gelişim odaklı bir kültürün oluşmasına da yardımcı olmaktadır. Ayrıca 360° geribildirim yaklaşımı, 8 temel yetkinlik alanında personelin çok yönlü olarak izlenmesini kolaylaştırmaktadır. 

 • İletişim
 • Liderlik
 • Değişime uyabilirlik 
 • İnsanlarla ilişkiler 
 • Görevin yönetimi 
 • Üretim ve iş sonuçları 
 • Başkalarının yetiştirilmesi 
 • Personelin geliştirilmesi 

Yukarıdaki 8 temel kriter baz alınarak hazırlanan değerlendirme anketi veri toplamada en önemli araç olmaktadır. DBE tarafından uygulanan 360° sisteminde 8 temel yetkinlik dışında kuruma özel yetkinlikler dikkate alınarak kuruma özel değerlendirme ölçekleri hazırlanabilmektedir.
Bu anket gelişmiş bilişim sistemlerine sahip organizasyonlarda, güvenlikleri sağlanmış işletme içi lokal ağlarda (intranet ve extranet) yer alabileceği gibi, optik okuyucularla değerlendirilebilecek şekilde de tasarlanabilmektedir.

DBE yaklaşımında www.dbe-online.com üzerinden kuruma özel ve esnek 360° geribildirim uygulamaları online olarak gerçekleştirilebilmektedir.

360° Geribildirim Sistemi Hangi Aşamalardan Oluşur? Sonuçları Nasıl Raporlanır?

360° Geribildirim Sistemine geçmeden önce bakılması gereken iki şey vardır:

 • Şirketinizin karakteristik özellikleri, vizyonu, objektifliğe ve değişime ne kadar açık olduğu
 • Yeni değerlendirme sistemine geçiş sürecinden önce prosedürün gerektirdiği öğelerin durumu, aktif olup olmadıkları, tanımların yapılması, hedeflerin belirlenmesi ve sınırların çizilmesi

I. Aşama: Proje organizasyonunun yapılmasıyla, kurum yetkinlikleri incelenerek 360° geribildirim ölçeği geliştirilir, formlar hazırlanır, ilgili eğitimler verilir ve kurum içi bilgilendirme yapılır. www.dbe-online.com üzerinden yürütülecek 360° geribildirim sisteminin kurum pozisyonlarına uygulanabilmesi için gerekli olan ön hazırlıkların tamamlanması ve projenin uygulamaya hazır hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu adımlar DBE - KURUM proje ekibi ya da ekiple beraber değerlendirilen yönetici tarafından belirlenebilir.

II. Aşama: Geliştirilen 360° geribildirim ölçeğinin www.dbe-online.com internet sitesi üzerinden değerlendirilen (firmanın belirlediği, sisteme dahil olan yönetici pozisyonları) ve değerlendirici konumunda olan tüm kişilere, online uygulama için şifrelerin gönderilmesi ve uygulamanın gerçekleştirilmesi sağlanır.

III. Aşama: Uygulanan ölçekler DBE danışmanları tarafından değerlendirilir, veriler düzenlenerek, değerlendirilir ve kişiye özel detaylı geribildirim raporları üretilir (sistem tarafından otomatik olarak). Üretilen raporların İnsan Kaynakları bölümü, kişilerin kendisi ve talep edilirse yöneticileri ile paylaşılması sağlanır. Kişiye özel DBE 360° Geribildirim Sisteminin raporları 4 bölümden oluşmaktadır. 

   - I. Bölüm: Detaylı Analiz Raporu

   - II. Bölüm: Yetkinlik Analiz Raporu 

   - III. Bölüm: Yazılı Yorum Raporu

   - IV. Bölüm: Sonuç Raporu

IV. Aşama: Hazırlanan geribildirim raporları katılımcılarla yapılan bireysel görüşmelerle paylaşılır.

Değerlendirme sonuçlarında ihtiyaç duyulursa, ortaya çıkan sonuçların bir kez de kalitatif yöntemlerle değerlendirilmesi ve gelişim alanlarının daha net belirlenmesi amacıyla ve çalışanların da ihtiyaçlarının belirlenmesi, gelişim planı önerilerinin alınması amacıyla Fokus Grup çalışmaları yapılabilir. Opsiyonel ileri aşamalar olarak kişilere koçluk ve süpervizyon verilerek, geribildirim raporları ve görüşmeleri sürecinde paylaşılan güçlü ve gelişmesi gereken yönleri kapsayan kişisel gelişim planlarının detaylı olarak oluşturulması, bu planların hayata geçirilmesinin sağlanması ve alınan aksiyonların ne kadar başarılı olarak gerçekleştiğinin takip edilmesi sağlanır.

Tüm çalışma, gizlilik prensipleri çerçevesinde ele alınmakta ve bireysel raporlar kişilerin kendileri, kurumun önceden tanımladığı yöneticileri ve DBE proje danışmanları dışında hiç kimse ile paylaşılmamaktadır. Kişilerin cevapları online sisteme otomatik olarak kaydedilmekte, kişi adları ve bireysel raporlarla görüntülenememektedir.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi uygulamaları, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin değerlendirilmesi sürecinde, adayların pozisyona olan uygunluklarının ...

Satış Yetkinliğini Arttırma

DBE’nin sunduğu kişisel ve kurumsal gelişim hizmetleri, çalışanların yapabilirliklerinden öte potansiyellerini saptamak konusunda farklılık yaratı...

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

Kurumsal yaşamda bugüne dek en önemli kural, dış müşterilerin memnuniyetini sağlayabilmekti. Bugün ise, iç müşteri memnuniyetinin, kurumsal verimlilik için, en ...

Yetkinlik Modeli Oluşturma

“Yetkinlik” en iyi performansa sahip kişileri ayırt etmeye yarayan bilgi, beceri, tutum ve kişilik özelliklerinin davranış boyutunda ifade ...