Star Değerlendirme ve Satış Etkinliğini Artırma Projesi

Star Değerlendirme ve Satış Etkinliğini Artırma Projesi

Yetkinlikler, kişilerin yüksek performans göstermesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan davranışlardır. Yetkinlik Sistemleri, İnsan Kaynakları Yönetiminde personel seçimi, performans yönetimi, eğitim gibi farklı süreçlerde kullanılmaktadır. Yetkinliklerin belirlenmesi sürecinde, bir işte yüksek performans gösteren...

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi uygulamaları, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin değerlendirilmesi sürecinde, adayların pozisyona olan uygunluklarının belirlenmesi, güçlü ve gelişime açık yönlerinin tespit edilmesi ve çok yönlü bir değerlendirme yapılması amacıyla kullanılır. Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi uygulamalarının başlıca...

360° Geribildirim Uygulamaları

360° Geribildirim Uygulamaları

360° Geribildirim Sistemi, kişinin kendinden beklenen yetkinliklerdeki güçlü ve gelişime ihtiyacı olan yönlerini belirlemek için kişinin davranışı ve bu davranışının etkisi ile ilgili yöneticilerinin, bu kişiye direkt raporlama yapan kişilerin, ekip arkadaşları ile iç ve dış müşterilerinin algılarının ölçümlenmesi ve değerlendirilmesidir. ...

Kuruma Özel Test Geliştirme

Kuruma Özel Test Geliştirme

Test / Envanter Paketi Geliştirme Çalışması Test/envanter paketleri, bir pozisyonda performansı belirleyen ölçütler ve yetkinlikler incelenerek oluşturulur. Belirli pozisyonlar için uluslararası çalışmalar ve Türkiye’deki uygulamalar sonucunda belirlenen standart test/envanter paketleri bulunmakla birlikte, bu paketlere DBE ve kurumun ...

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırmaları

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırmaları

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırmaları, genel olarak çalışanların kurum ve kurumda çalışmaya ilişkin memnuniyet düzeylerini, kuruma ve birlikte çalıştıkları kişilere olan bağlılıklarını ölçmeyi ve bu ölçümler sonucunda çalışanların memnuniyet ve bağlılıklarını artıracak aksiyonların planlanmasını hedefler. Çalışan Memnuniyet...

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

Kurumsal yaşamda bugüne dek en önemli kural, dış müşterilerin memnuniyetini sağlayabilmekti. Bugün ise, iç müşteri memnuniyetinin, kurumsal verimlilik için, en az dış müşteriler kadar önemli olduğunu biliyoruz. Departmanların, birbirleriyle olan iş ilişkilerindeki memnuniyet de bu konunun açılımlarından birisidir. Kurum içinde departmanların ...

Fokus Grup Çalışmaları

Fokus Grup Çalışmaları

Fokus Grup Çalışması, yapılandırılmış bir kalitatif/nitel veri toplama yöntemidir. Kantitatif araçlarla yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkan sonuçların derinlemesine incelenmesi ve raporlanması amacıyla kullanılır. Çalışanların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gelişim planı önerilerinin alınmasını sağlar. Bu çalışma ...

Yetkinlik Modeli Oluşturma

Yetkinlik Modeli Oluşturma

“Yetkinlik” en iyi performansa sahip kişileri ayırt etmeye yarayan bilgi, beceri, tutum ve kişilik özelliklerinin davranış boyutunda ifade edilmesi olarak tanımlanır. Tanıma baktığımız zaman bilgi, beceri ve tutumların davranışsal bir hale dönüşmesi gerekmektedir. Örneğin takım çalışması gibi bir yetkinlikte; iş bilgisi çok ...

DBE Değerlendirme Geliştirme Merkezi Vaka Tasarımı

DBE Değerlendirme Geliştirme Merkezi Vaka Tasarımı

DBE Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi kurumların yetkinliklerine özel "Vaka" tasarımları yapmaktadır. Yapılandırma sürecinde; Kurumlara özel Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi vakaları geliştirilir. Uygulamalarda görev alan İK Uzmanlarına değerlendirici eğitimleri verilir. Vakalar, değerlendirilecek pozisyonun ...

Satış Yetkinliğini Arttırma

Satış Yetkinliğini Arttırma

DBE’nin sunduğu kişisel ve kurumsal gelişim hizmetleri, çalışanların yapabilirliklerinden öte potansiyellerini saptamak konusunda farklılık yaratır. Çalışanın ne yapabildiğini değil, ne yapabileceğini sorgular ve geliştirir. Buna bağlı olarak insan kaynakları yöneticilerinin, seçme-yerleştirme süreçlerinde standart özelliklerde değil, yüksek ...