Kurumsal Gelişim Merkezi

E-Liderlik: Uzaktan Liderlik

E-Liderlik: Uzaktan Liderlik
“E-Liderlik, liderlik edilen bireylerin; düşünce, davranış, tutum ve performanslarını ölçmek, geliştirmek ve değiştirmek için sosyal etkileşim sürecinde bilgi teknolojilerini kullanmak olarak tanımlanabilir.”
 
Günümüzde, “küreselleşme” ve “dijitalleşme” hayatımızın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da yeniliklere ve gelişmelere neden olmaktadır. Hızla gelişen bu küresel rekabet ortamında, çalışma koşulları ve çalışma kültürü de değişmektedir. Bu sürece uyum sağlamak, avantaj veya tercih meselesi olmaktan çıkarak zorunlu bir dönüşüm haline gelmiştir. Özellikle pandemi sürecinin etkisiyle, iş dünyasında tüm kurumlar, dijitalleşmenin bize sunduğu teknolojik imkanlardan faydalanarak kendilerine bir “uzaktan çalışma” sistemi oluşturmak  durumunda kalmıştır. Öyle ki uzaktan çalışmanın yeni normale dönüştüğü ve dijitalleşmenin etkilerinin her sektörde görüldüğü bugünlerde, liderlik kavramı da “E-Liderlik” kapsamında yeniden ele alınmıştır. E-Liderlik, liderlik edilen bireylerin; düşünce, davranış, tutum ve performanslarını ölçmek, geliştirmek ve değiştirmek için sosyal etkileşim sürecinde bilgi teknolojilerini kullanmak olarak tanımlanabilir. Böylece dijital iletişim teknolojisi aracılığıyla lider ve ekibi arasındaki fiziksel uzaklığı yok etmek uygun olur.
 
Bir lideri lider yapan en önemli özelliklerinden biri, bilgi sahibi olması iken günümüz şartlarında bilgiye erişebilmek çok daha kolay bir hal almıştır ve liderlerin izleyicileri de kendilerini, en az lider kadar bilgili ve donanımlı hale getirebilmektedir. Bu sebeple bilgi, liderlerin kontrolünden çıkmaktadır. 
Gelişmiş iletişim teknolojilerinin kullanıldığı kurumlarda, sadece çalışanlar değil müşteriler de kurum kültürünü ve iletişim şeklini değiştirmektedir. Uzaktan çalışma sürecinde tüm işlerin online olarak yürütülmesi müşteriler ve kurum arasındaki ilişkileri daha yakın bir hale getirmiştir. Bu durum, liderleri de etkileyerek; onlara, kültürlerarası bir düzlemde daha yakın ilişkiler içinde çalışma zorunluluğu getirmiştir. 
 
Dijitalleşmeyle beraber iş dünyasında birçok değişim yaşanırken, bu sürece uygun yeni bir örgütsel yapı ve kültürün oluşmasında ve benimsenmesinde de liderlere büyük bir rol düşmektedir. Kurumun strateji ve planlamaları, çalışanların davranış ve tutumları, çalışanların birbirleriyle kurdukları ilişki ve müşteri ilişkileri bu bağlamda değişmelidir ve liderler bu değişim sürecini işbirliği ve yüksek motivasyon sağlayarak yürütmelidir.
 
Tüm bu koşullar sebebiyle günümüz liderlerinin geleneksel liderlerden daha farklı yeterliliklere sahip olması gerekmektedir.
 
 • Güncel gelişmelerden haberdar olmak ve bu doğrultuda bir yol haritası çizmek, 
 • Hızla gerçekleşen dönüşümlere uyum sağlama sürecinde çalışanlara destek olmak, 
 • Fırsatları değerlendirebilmek, atik olmak
 • Yeni normale uygun stratejiler belirleyerek kurumun kazancını artırmak, 
 • Çalışanlarla yakın ilişkiyi ihmal etmemek (Mesai saatleri içerisinde ulaşılabilir olmak ve çalışanlarla iletişim halinde olabilmek)
 • Çalışanlarla empati kurabilmek
 • Güncel gelişmelerden haberdar olabilmek
Uzaktan liderliği başarıyla sürdürebilmek için bu yeterliliklere sahip olmak önemli ve gereklidir.
 
Yapılan bir araştırmaya göre, geleneksel lider özellikleriyle, e-liderlerin liderlik özelliklerinin birbirinden farklı olduğu ortaya konmuştur.
 
Bu çalışmada; e-liderlik, uzaktan liderlik yapan bireylerde;
 • Öz Güven
 • Yaratıcılık
 • Empati
 • Risk alabilme ve atik olmak
 • İkna kabiliyeti
 • İlham verme
 • Küresel düşünebilme 
 • Bilgi paylaşımı ve vizyon belirleme
 • Duygusal dayanıklılık(resilience)
Gibi davranış ve becerilere, geleneksel liderlerden daha çok önem verildiği görülmüştür. 
 
Geleneksel liderler iş yönelimli iken uzaktan liderlik yapan bireyler daha çok insan yönelimlidir. Bireylerin farklı durumlara hızlıca adapte olabilmesi ve zor koşullara karşı pozitif kalabilmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz duygusal dayanıklılık(resilience) ise yine uzaktan liderlik kapsamında önemli bir faktördür. Dijitalleşme sürecinde sadece kendisini değil tüm kurum çalışanlarını online platformlara adapte edebilmek ve süreci kontrol altında tutabilmek yüksek seviyede duygusal dayanıklılığa sahip olmayı gerektirmektedir. 
Sonuç olarak; küresel rekabet ortamı, dijitalleşmeyle birlikte gelen yeni teknolojilerin iş dünyasını tamamen değiştirmesi, yeni örgütsel kültürler ve çalışma şekillerinin ortaya çıkmasıyla birlikte liderlerin izlemesi gereken yol ve sahip olması gereken özellikler ve yeterlilikler de bu doğrultuda değişmiştir. Bu özelliklerin ve yeterliliklerin kazanımı ya da var olan yeteneklerin güçlendirilmesi için liderler kendilerini sürekli geliştirmenin yolunu aramalı, bu noktada çalışanlara da ilham vermeli ve değişime öncülük ederek süreci kontrol altına alabilmelidirler. 
 
Kaynakça
Naktiyok A., (2006). E-Liderlik: e-liderlik özelliklerinin incelenmesine yönelik bir araştırma.İşletme Fakültesi Dergisi 7(1) 19-40.

DBE Kurumsal Gelişim Merkezi
 

Benzer İçerikler :

DBE-Forton Koçluk Okulu ICF Akredite Koçluk Eğitimi

THE FORTON GROUP HAKKINDA İngiltere merkezli olan The Forton Group, dünya çapında koçluk ve koçluk yöntemleri eğitimi, araştırma ve geliştirme servisi v...

DBE Kültürel Gelişim Programı

Yaşanan hızlı değişimler yönetici ve çalışan rollerine de yansımaktadır. Bu rolleri sürdürülebilir hale getirmek yeni davranışlar ve iş yapış tarzları...

E-Liderlik: Uzaktan Liderlik

“E-Liderlik, liderlik edilen bireylerin; düşünce, davranış, tutum ve performanslarını ölçmek, geliştirmek ve değiştirmek için sosyal etkileşim sürecinde ...

İK Uzmanlığı Gelişim Programı

İnsan kaynakları profesyonellerinin iş süreçleri, doğru elemanı doğru pozisyona yerleştirmekle başlar. Adil bir performans yönetim sistemi kurmak, objektif bir ...

İlginizi Çekebilir :

DBE Yetenek Yönetimi Programı

Bir kurumun fark yaratmasında ve gelecekte varlığını sürdürebilmesinde en önemli etken “Yetenekli Çalışanlar”dır. Dolayısıyla Yetenek Yönetimi ...

DBE Lider Gelişim Programı

DBE Lider Gelişim Programı bireyi bir bütün olarak ele alan bakış açısıyla sistemsel olarak seviyelendirilmiş ve bu doğrultuda dört modül olara...

DBE Motivasyon Envanteri Yenileme Çalışması Ar-Ge Ekibimiz Tarafından Tamamlandı

Endüstri 4.0 devrimini konuştuğumuz bu günlerde, teknolojinin gelişimi, teknoloji ile daha iç içe büyüyen yeni jenerasyonlar ve bu jenerasyonların çalışma ...

Otuz Yıllık Tecrübe İş Dünyasıyla Buluştu

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurucu Başkanı Emre Konuk, DBE’nin son 30 yılını “30 Yılın İlkleri ve İlkeleri” başlıklı sunumu ile ...