Uzmanlar ve Öğrenciler için Psikoloji ve Psikoterapiye Yönelik Profesyonel Gelişim Programları

Uzmanlar ve Öğrenciler için Psikoloji ve Psikoterapiye Yönelik Profesyonel Gelişim Programları

Stratejik Çift ve Aile Terapisi Eğitim Programı

Çift ve Aile Terapisi, 1967 yılında MRI (Mental Research Institute) bünyesinde "Kısa Süreli Terapi Merkezi"nin kurulması ve değişim odaklı, kısa süreli ve kolay öğrenilebilir yeni bir terapi modelinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Çift ve Aile Terapisi, sadece aileyi ilgilendiren sorunlar için değil, aynı zamanda bireysel sorunlar söz konusu olduğunda da etkin bir şekilde kullanılabilen bir yöntemdir. Bu sorunların çözümüne yönelik somut hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmada kullanılabilecek değişim stratejileri oluşturmak bu yaklaşımın temel dayanak noktasıdır. Bu eğitimde, Stratejik Çift ve Aile Terapisi yaklaşımını tanıtmak, terapi süreci ve kullanılan teknikler ile ilgili bilgi vermek, yapılacak uygulamalarla kazanılan becerilerin yaşama geçirilmesini sağlamak hedeflenmektedir.

Çözüm Odaklı Terapi

Kısa süreli terapiler içerisinde öne çıkan Çözüm Odaklı Terapi; danışanın yaşadığı veya dile getirdiği problemlerin, danışan ile birlikte çözüm üretilmesini sağlayan bir terapi yaklaşımıdır. O'Hanlon ve deShazer'nin kuruculuğunu yaptığı model; olumlu değişime ve kişinin potansiyel kaynaklarına odaklanmakta ve danışanın terapötik süreçte aktif bir rol almasını gerektirmektedir. Bu eğitimde katılımcılara; Çözüm Odaklı Terapinin teorik arka planı, temel ilkeleri ve müdahale yöntemleri ile ilgili bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Çözüm Odaklı Terapinin farklı uygulama alanlarındaki çalışmaların örneklenmesi ile katılımcıların geniş kullanım alanı oluşturmaları da sağlanmaktadır.

Bireysel ve Grup Süpervizyonları

Süpervizyonlar, ruh sağlığı alanında danışan gören ve psikoterapi hizmeti veren meslektaşlara veya eğitim süreçlerinin bir parçası olarak danışan gören psikoloji yüksek lisans öğrencilerine yönelik öğrenim süreçleridir.

Farklı ekollerin takipçisi olan uzman terapistlerle sürdürülen çalışmalarda, vak'a analizleri ses veya video kayıtlardan örnek vak'a gösterimleriyle pekiştirilerek yapılır. İhtiyaca yönelik olarak, çalışmaların spesifik konulara odaklı bireysel ve/veya grup süpervizyonu olarak yürütülmesi hedeflenmektedir.

Mesleğe Hazırlık ve Staj Programı

Mesleğe hazırlık ve staj programı son sınıf öğrencilerinin ya da yeni mezunların psikoterapi pratiği ile tanışmasını amaçlayan genel bir eğitim programıdır. Bu eğitimde, terapist adaylarına, temel danışmanlık ve yardım becerileri kazandırılması, katılımcıların psikoterapi alanında farklı ekollere dair bilgi birikimlerini geliştirmek ve terapist koltuğundan önce danışan koltuğunu deneyimleyerek, terapi odasına ilk adımı atmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Temel Danışmanlık Becerileri

Psikolojik Değerlendirme ve Danışmanlık Becerileri eğitiminin amacı; bu alanda çalışan profesyonellerin, danışanı gerek psikopatoloji açısından, gerek problemi tanımlamak açısından değerlendirmek, ilk seans içeriğini ve formatını yapılandırmak, vaka formüle etmek, hedef koymak gibi temel mesleki becerilerin kazandırılması ve daha da ötesinde profesyonelin kendi güçlü yanlarını keşfetmesini sağlamaktır.

Terapistin Alet Çantası

Psikoterapi pratiğimizde, hangi haritayı kullanırsak kullanalım, terapide bize rehberlik eden temel teknikler vardır. Bunlar, bir terapistin alet çantasını zenginleştiren, terapisti geliştiren ve ona esneklik sağlayan tekniklerdir. Bu çalışmada katılımcılara, psikoterapi uygulamasında kullanılabilecek çeşitli tekniklerle ilgili teorik bilgi verilmesi ve bu tekniklerin pratikte nasıl kullanılabileceği ile ilgili becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Cinsellikte Temel İlkeler ve Yaklaşım

İnsanlık tarihi kadar eski olan cinsellik kavramı, başından beri psikoloji biliminin de ilgi odağı olmuştur. Öyle ki, cinsellik belli başlı kuramların ana ekseni olmuş ve gerek normalliğin gerekse psikopatolojinin değerlendirilmesinde temel kavramlardan biri haline gelmiştir. Bu eğitimin amacı, katılımcıları cinsellikle ilgili temel ilke ve yaklaşımlar konusunda bilgilendirmektir. Eğitim üç ana bölümden oluşmaktadır. Eğitimin birinci bölümü, cinselliğin tarihçesi, cinsel gelişim ve sağlıklı cinsel yaşam gibi konuları içermektedir. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise genel olarak, cinsel işlev bozuklukları, tedavi yaklaşımları, ilgili etik kavramlar ve konular üzerinde durulacaktır.

Psikolojik Travma ve Travmaya Müdahale Eğitimi

Negatif yaşam olaylarının birey ve toplum üzerindeki travmatik etkilerinin günlük işleyişi ve psikolojik işlevselliği olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Klinik uygulamada birey, çift ya da aile ile çalışırken olumsuz etkilerini yoğun biçimde gözlemlediğimiz psikolojik travmalar, uzmanların karşısına sıkça gelmektedir. Bu eğitimin amacı, psikolojik travma kavramının ve açıklayıcı modellerin gözden geçirilmesi, klinik etkilerinin tanımlanması, tedavi ilkelerinin belirlenmesi ve çeşitli müdahale yöntemlerinin aktarılmasıdır. Yine bueğitim kapsamında kriz ve acil müdahale yaklaşımları ele alınmaktadır.

EMDR I. Düzey Eğitimi -Eye Movement Desensitization and Reprocessing-

EMDR kaygı, suçluluk, kızgınlık, depresyon, korkular ve yas gibi travma sonrası semptomları ortadan kaldırmak için kullanılan kısa süreli bir terapi yöntemidir. Ayrıca, performansı ve özgüveni geliştirmede giderek yaygın olarak kullanılmaktadır. EMDR I. düzey eğitimi, katılımcıların EMDR yaklaşımları ve uygulamaları ile ilgili temel bilgi ve becerileri edinmeleri, EMDR'ın Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu'nda (TSSB) nasıl kullanıldığına ilişkin müdahale becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

EMDR II. Düzey Eğitimi -Eye Movement Desensitization and Reprocessing-

EMDR I. düzey eğitiminin ardından bu eğitimi alan ruh sağlığı profesyonelleri başarılı uygulamalar ve süpervizyonlarla EMDR terapisti olarak ilk adımı atmış olurlar. EMDR II. düzey eğitimi ile önceki süreci başarıyla tamamlamış katılımcıların EMDR uygulama becerilerinin geliştirilmesi, farklı, spesifik ve "zor" problem alanlarına yönelik deneyimler kazanmaları amaçlanmaktadır.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Herkese Yönelik Açık Eğitimler ve Seminerler

Krize Müdahale Eğitimi Travmatik herhangi bir olay gerçekleşmeden önce, travma konusunda bilgilenmek, konuyla ilgili farkındalık kazanmak ve stres...

Uzmanlar ve Öğrenciler için Psikoloji ve Psikoterapiye Yönelik Profesyonel Gelişim Programları

Stratejik Çift ve Aile Terapisi Eğitim Programı Çift ve Aile Terapisi, 1967 yılında MRI (Mental Research Institute) bünyesinde "Kısa Süreli Terapi ...

EMDR Eğitimleri

EMDR konusunda bilgi ve beceri sahibi terapistler yetiştirmek, bu kısa süreli ve hızlı sonuç veren bu etkin terapi tekniğini tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacı ...