İş Yaşamına Yönelik Eğitim Programları

İş Yaşamına Yönelik Eğitim Programları

Temel Yönetim Becerileri

İyi bir yönetici olabilmek için, bilginin yanı sıra temel yönetim becerilerinin kazanılması çok önemlidir. Bu eğitimde, bir yöneticinin iş, insan, para ve zaman yönetimi gibi farklı alanlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak yöntem ve becerileri, uygulamalarla öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Etkin Geribildirim Verme ve Performansı Arttırma

Sözlerin, davranışların hatta bir bakışın bile etkisi çok büyük; hem kendi üzerimizde hem de diğerlerinin. Amaç, bu etkiyi, etkileşimi anlamak, hayatın akışı içinde kullanmaktır. Bu eğitim, etkin geribildirim verme yollarını öğrenerek değişim sağlayacak, gelişimi sürekli kılacak ve motivasyonu yüksek, potansiyelini ortaya koyabilen çalışanlardan oluşan uyumlu bir iş ortamı yaratmaya yönelik ipuçları sunmayı amaçlamaktadır.

İlişki Yönetimi

Kariyerinde yükselen veya inişe geçen yöneticileri birbirinden ayıran temel başarı kriteri, hem çalışanlar hem de farklı seviyelerdeki diğer yöneticilerle olan ilişkileridir. Bu eğitimde, katılımcıların ilişkilerdeki kişisel davranış tarzlarının ve diğer kişiler üzerindeki etkilerinin farkına varmalarını, farklı profillerdeki kişiler ile tatminkar ilişkiler kurabilmelerini sağlayacak etkin yöntemleri uygulamalar ile aktarmak hedeflenmektedir.

Çatışma Yönetimi

İşletmelerde verimlilik çalışmalarının temel noktalarından birisi, "sinerji yaratmak" kısacası birlikte çalışmaktır. Bir arada çalışan insanların beklentileri ile kişilik yapılarının çatışmaları doğurması kaçınılmazdır. Esas olan bir arada çalışırken oluşan çatışmaların nasıl pozitif bir noktaya yönlendirilebileceğidir. Bu eğitim, çatışmanın yararlı bir hale dönüştürülmesinin yollarını ve çözümünü göstermektedir.

Stratejik İletişim

Bu eğitimde, organizasyonlardaki iletişim engelleri konusunda elemanların farkındalık ve beceri sahibi olmaları için, iş yerinde iletişimi engelleyen hataların, uygulama örnekleri ile katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.

Uzlaşarak Anlaşalım

İş yaşamında başarıya ulaşabilmek için, karşılaşılan sorunların üstesinden gelebilmek, hedef odaklı ve kazan-kazan ilkesine bağlı verimli tartışma ortamları yaratabilmek önemlidir. Bu eğitimde, müzakere konusunda katılımcılara gerekli becerilerin kazandırılması ve uzlaşma yöntemleri konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Problemler Çözmek İçindir

Problemler hem iş yaşamının hem de özel yaşamın bir parçasıdır. Problemlerle nasıl başa çıktığımız ve kullandığımız kaynaklarımız bizim yolumuzu belirler. Global bir pazar haline gelen dünya ticaretinde başarılı olabilmek, problemlerin süratle ve doğru olarak çözülmesini gerekli kılmaktadır. Bu eğitimde, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, kaynak kullanımı ve geliştirilmesi için yapılabilecek uygulamaların ele alınması amaçlanmaktadır. Doğru karara en kısa zamanda nasıl ulaşabileceklerinin yolları katılımcılara eğitimin her aşaması örneklemelerle gösterilmektedir.

Biz Bir Takımız

Uzun zamandır yönetim esasları içinde en etkili sistemin “İletişim” olduğu bilinmesine rağmen yapılan hataların temelinde, birincil sorun olarak halen “iletişim” yer almaktadır ve bu, takım çalışması için de kritik bir konudur. Ortak hedefler, çıkarlar ve sistemler doğrultusunda yapılandırılmayan ve takım ruhunu ön planda tutmayan bir iletişim tarzı, takım sinerjisi yaratmayı engellemektedir. Bu eğitim, iyi bir takıma ilişkin ipuçlarını örnek hikayelerle renklendirerek sunmakta, tartışmakta ve çözümleme yollarını belirlemektedir.

Kurum Kültürü

Kurumun kültürü oluşurken, hedefler ve bu hedeflere ulaşım yolları net bir şekilde belirtilmemişse kurum kültürünün nasıl oluşacağı da belli olmaz. Bu eğitimde, nasıl bir kurum istenildiği ve bunun nasıl gerçekleştirebileceğinin temelleri yaşanmış örneklerle desteklenerek katılımcılara aktarılmaktadır.

Sunum Becerileri

Kurumların tanınmaları ve fark yaratabilmelerinde, akılda kalıcı, ikna edici nitelikte etkili sunumlar yapabilen çalışanlarının rolü büyüktür. Bu çalışmada, katılımcıların farklı hedef kitlelerine yönelik etkin sunumlar yapabilme becerilerini geliştirmek ve sunumlarda sıkça karşılaşılan performans kaygılarını aşmalarına destek olmak amaçlanmaktadır.

Yaratıcılık

Şirketin başarılı olması için, yaratıcılığın şirket genelinde desteklenmesi ve iş yerlerinde bunun uygulanabilmesine yönelik tekniklerin de basit bir yapı içinde sunabilmesi gereklidir. Bu eğitimde, problem çözme ve fikir üretmeyi hem kullanışlı hem de akılda tutulması kolay bir çerçeve içine oturtabilme ve yaratıcılıkta hesaplı risk alarak yüksek getiri elde edebilmenin yolları anlatılmaktadır.

Yöneticilerin Sıklıkla Karşılaştıkları Problemler ve Korunma Yöntemleri

Tecrübe ne kadar çok olursa olsun bazı hatalar tekrarlanabiliyor, ders alınmıyor. Yöneticilerin sıklıkla yaptıkları ve farkında olmadıkları 39 farklı hatanın ne olduğu, nasıl önlenebileceği, gerçekleşen hataların yapılma(ma)sı halinde hangi avantaj ve dezavantajlarla karşılaşılacağı bu eğitimin konusudur. Eğitimin her aşaması yaşanmış örnek olaylarla anlatılmaktadır.

Yöneticinizi Yönetin

Sistemlerin bütünü ile hakim olduğu kurumlarda bile beşeri ilişkiler önemini sürekli korumuştur. Amir ile aynı doğrultuda koşmanın yollarını ve yöneticilerin işgörenlerden beklentilerini içeren eğitimin her aşaması yaşanmış örnek olaylarla anlatılmaktadır.

Durumsal Liderlik

Katılımcılara “Durumsal Liderlik” metodu ile çalışanların yönlendirilmesi, hangi durumda kime nasıl liderlik yapılacağının belirlenmesi, çalışanların geliştirilmesi ve motive edilmesi anlatılacak ve uygulamalar ile pekiştirilecektir.

Yöneticiler İçin Liderlik-Koçluk

Forton Yöneticilere Akredite Liderlik-Koçluk Eğitimi, en başta koçluk becerilerini güçlü bir iletişim aracı olarak kullanma ve liderlik yeteneklerini geliştirme amacıyla, performansı artırmak üzere tasarlanmıştır. Hem daha çok koçluk becerisine sahip bir lider olmak isteyenlere hem de kurumlardaki liderlere uluslararası çapta akredite eğitim programlarıyla destek vermek isteyen dahili koçlara, İK ve Organizasyonel Gelişim uzmanlarına birçok fayda sağlar. Hem çalışan bağlılığı ve hem de duygusal zekâya sahip liderlik için nörobilimde yapılan çalışmalar, başarılı kurumlar oluşturabilme ve çalışanlardan en yüksek verimi almada, koçluk yaklaşımını sergileyen liderlerin değerlerini ortaya koyuyor. Yaklaşımımız, insanların yapabileceklerinin en iyisini yapabilmelerini ve güçlü takımlar kurmayı, kültürel  değişimi ve çalışan bağlılığını geliştiren duygusal zeka liderliğini destekliyor. Dönüşüm, Gelişim ve Ustalık olmak üzere üç modülden oluşan eğitimde;

MODÜL 1 DÖNÜŞÜM:

Bir yöneticinin liderlik ve koçluk becerileri konusunda farkındalık kazanmasını amaçlar.

MODÜL 2 GELİŞİM:

Yöneticinin bir koç olarak lidere dönüşme sürecinden sonra, liderlik ve koçluk becerilerinin kapsamlı olarak geliştirilmesini amaçlar.

MODÜL 3 USTALIK:

Liderlik ve koçluk becerilerine sahip yöneticilerin birer ustaya dönüşmesini amaçlar.

Liderlik Becerileri

Liderliğin çok konuşulduğu ve sorgulandığı bugünde, bireylerin kendilerini tanımaları ve kişilik özellikleri doğrultusunda liderlik becerilerini geliştirebilmeleri önem kazanmıştır. Bu eğitimde “Liderlik Yetkinlik Modeli” üzerinde durularak, kişilik ve liderlik özellikleri ile iletişim, gelişim ve sonuç odaklı liderlik irdelenecektir. Tüm bu süreç uygulamalarla desteklenecektir.

Sun Tzu'nun İzinden Liderlik ve Kazanma Sanatı

Savaş ustası kumandan Sun Tzu'nun izinden liderlik öğretilerinin aktarılacağı eğitimde, katılımcılar bu öğretilerin iş dünyasına ve liderlik yaklaşımına nasıl uyarlandığını öğreneceklerdir. Deneyimlerin de etkin şekilde paylaşılacağı bu interaktif eğitimin yöneticilere yeni ufuklar açması hedeflenmektedir.

Y Kuşağını Anlamak, Y Kuşağını Yönetmek

Y jenerasyonunun yönetiminde özellikle Y ile X'in birbirini daha hızlı anlaması ve verimli iletişim için, yöneticilere rehberlik eden, anahtar olan bir eğitimdir. Bol örnekli, aktif soru-cevap yönteminin kullanıldığı, iletişim ve yönetimde farkındalığı artırmaya yöneliktir. Eğitim öncesinde, katılımcılardan ihtiyaçlarına yönelik mini bir anketle veri toplanır ve eğitim içeriği buna göre oluşturulur.

Takım Olma ve İletişim

Bu eğitimin amacı, yönetim kadrosunda çalışan kişilerin daha verimli çalışabilmeleri için iletişim ve takım ile ilgili etkinliklerinin artırılmasıdır. Bunu yapabilmek için, katılımcıların hem kendilerini, hem de birbirlerini daha iyi tanımaları, iletişimde yaşadıkları sıkıntıların farkına vararak kendi çözümlerini üretmeleri sağlanacaktır. Eğitmenin anlatıp, katılımcının dinlediği bir eğitimden ziyade, katılımcının birebir kendi çözümlerini üretmesi sağlanacaktır.

Atılgan Takım İletişimi

Bu eğitim, tanımlardan yola çıkarak, kendini ve başkalarını tanımayı, ekip ruhunu ve davranışların yorumlanmasında sıkça yapılan hatalar ile davranışlarımızı tanımayı hedeflemektedir. Atılganlık dönüşüm modelinin anlatılacağı eğitim pek çok uygulamayla desteklenecektir.

Değişim: Şimdi Skor Zamanı

Yöneticilerin çoğu, çalışanlarının yetkinliklerini artırmak için eğitimler, rotasyonlar, davranış yönetim modelleri uygulamak konusunda, gayret sarf ederler. Bu yapılanlar şüphesiz doğrudur. Kısa süreli ömre sahip bu uygulamalar, skora dönüştürülemezse firmalar elemanlarından kaynaklanan kısır döngüyü kolaylıkla kıramazlar. Testiyi su akarken mümkün olduğu kadar çok doldurmak ve bunu sürekli hale getirebilmek, bazen çok kısa süreler içinde yapılması gereken uygulamalardır. Bu eğitim çalışanların bireysel davranışlarına genel bir bakış açısı sunarken onlardan maksimum verimi nasıl alabileceğimiz ile dış ve iç etkenlerin hangi süreçlerde nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu iki tespite göre yapılacak olan stratejik planlamaların hızlı işlemesini sağlayabilmek diğer amacımızdır.

Potansiyeli Performansa Taşıyan Yönetici

Eğitimde, yöneticilerin ekipleri hakkındaki deneyimi ile araştırma sonuçlarına dayalı etkisi kanıtlanmış yöntemler birleştirilerek gerçekçi öneriler sunulması, eğitimde edinilen bilgilerin hızla pratiğe aktarılması amaçlanır. Eğitimden önce katılımcılar, eğitmen tarafından iletilen formu doldurarak çalışanları hakkında ayrıntılı bilgi ile eğitime katılırlar. Bu da, onların çalışanlarını aslında ne kadar tanıdığına ilişkin bir farkındalık yaratır.

Performans Geliştiren Geribildirim

Bu eğitimde amaç, yöneticilerin, kendi çalışanlarına özel, etkin geribildirim teknikleri ile çalışan performansını geliştirmeleri için metodlar sunmaktır. Hem yönetici deneyimlerinden hem de araştırma sonuçlarından faydalanılarak gerçekçi ve pratiğe yönelik bir içeriğe sahiptir. Özellikle etkinliği kanıtlanmış yönetsel davranışların çalışanlar üzerindeki etkilerine değinilmekte ve sunulan metotlar içerisinden, yöneticiye kendisine en yakın bulduğu tarzı seçme şansı sunulmaktadır.

Müşteri İlişkisi - Müşteri Psikolojisi ve Algısı

Satış eğitimleri nokta atışıyla belirli yetkinliklerin geliştirilmesini hedefler. Amaç kısa sürede teorik bilgiyi aktarıp, bol ve farklı uygulamalar ve örneklerle, teoriyi pratikle birleştiren bir model ile yetkinlik geliştirmektir. Müşteri ile olumlu bir iletişimi temel alan bu eğitim beş modülden oluşmaktadır:

MODÜL 1 ANLAMA

MODÜL 2 İLETİŞİM KURMA

MODÜL 3 YÖN VERME

MODÜL 4 MUTLU ETME

MODÜL 5 ARINMA

Zor Müşterilerle Başa Çıkma

Bu eğitimde zor müşteriler, farkındalık, karşılama, dönüşüm ve süreklilik başlıkları altında incelenecek ve çözüm yolları öğretilecektir.

Hedef Odaklılık ve İç Motivasyon

Bu eğitimde, hedef/başarı odaklılık hakkında bilgi verilecek, karşılaşılabilecek engeller ve daha azimli olabilmek için yapılması gerekenler egzersizler ile öğretilecektir.

İş Etiği

İş etiği konusunun işlendiği bu eğitimde; öncelikli olarak, etik teorisi üzerinde durulacak, kurumda iş etiği uygulamalarının nasıl yönetileceği ve çeşitli kurum örnekleri incelenecektir. Eğitimden elde edilecek kazanç, etik kavramını genel olarak anlama ve felsefesi ile ilgili bilgi edinmenin yanı sıra etiğin iş hayatında nasıl kullanılacağını olacaktır. Katılımcılar, iş hayatında etik ikilemler, gri alanlar ile ilgili değerlendirme ve yorum yapma bilgisine de kavuşacaklardır.

Ödül Yönetimi ile Çalışan Bağlılığını Artırmak

Bu eğitim, ödüllendirme politikalarının tanımı, kurumlarda yarattığı fark, ödül yönetiminin temelini oluşturan motivasyon, performans değerlendirme ve öneri sistemleri ile ilgili konuları içermektedir. Eğitimden elde edilecek kazanç, verimliliğin temel koşulları olan çalışan bağlılığı ve performans yönetimi çerçevesinde ödül yönetimi ve ödüllendirme stratejileri ile ilgili bilgi edinilmesi olacaktır. Son yıllarda liderler, çalışanı kuruma nasıl bağlayacakları üzerinde yoğun olarak çalışmaktadırlar. Konunun farklı disiplinleri ilgilendirmesi nedeniyle, alınan önlemler yeterince etkili olmamakta, çok yönlü bir strateji geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu seminerde, katılımcılar, çalışan bağlılığını etkileyen faktörler ve birbirleriyle etkileşimleri ile ilgili değerlendirme ve yorum yapma fırsatına kavuşacaklardır.

Mesleğe Özgü Psikolojik Sağlık Sorunları ve Önlemler

Her mesleğin kendine özgü risk faktörleri, stres yaratan durumları bulunmaktadır. Çalışma koşullarını değiştirmek her zaman mümkün olmadığı için bu şartlara uyum sağlamak zorunlu olmaktadır. Ancak uyum bu kadar kolay olmayabilir. Çalışmalar mesleklere göre belli başlı rahatsızlıkların daha sık görüldüğünü göstermektedir. Bu eğitimde belirtilen (talep eden kurum tarafından istenen) meslek grubuna özgü risk faktörleri, sık karşılaşılan rahatsızlıklar ve alınacak önlemler ele alınmaktadır.

Eğitim Talep Formu

Bu listedeki eğitimler hakkında daha detaylı bilgi almak istediğiniz eğitim varsa eğitim talep formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

İş Yaşamına Yönelik Eğitim Programları

Temel Yönetim Becerileri İyi bir yönetici olabilmek için, bilginin yanı sıra temel yönetim becerilerinin kazanılması çok önemlidir. Bu eğitimde, bir...

Çalışan Destek Programları

Çalışan destek programlarının amacı, kurum genelinde geliştirilmesi planlanan “Çalışan İlişkileri Yönetimi” kapsamında, çalışanların iş ve özel...

İnsan Kaynakları Profesyonellerine Yönelik Eğitim Programları

16PF Kişilik Envanteri Yorumlama Eğitimi 16PF Kişilik Envanteri, işe alım süreçlerinde ve mevcut personelin değerlendirilmesinde objektif ve doğru sonuçlara ...

Kişisel Gelişim Programları

Kişisel gelişim programları / eğitimleri bireylerin daha mutlu, daha verimli yaşaması, performansını etkileyen engelleri aşması ile mümkündür. DBE kişisel...