360° Geribildirim Uygulamaları

360

360° Geribildirim Sistemi, kişinin kendinden beklenen yetkinliklerdeki güçlü ve gelişime ihtiyacı olan yönlerini belirlemek için kişinin davranışı ve bu davranışının etkisi ile ilgili yöneticilerinin, bu kişiye direkt raporlama yapan kişilerin, ekip arkadaşları ile iç ve dış müşterilerinin algılarının ölçümlenmesi ve değerlendirilmesidir. 360° geribildirim kariyer gelişimi süreçlerinin önemli bir aşaması olarak kabul edilmeli ve belli dönemlerde tekrarlanarak gelişim noktalarında gelinen durumlar gözlemlenmelidir. Belirli dönemlerde tekrarlanması sayesinde çalışanın gelişimi de gözlenebilmektedir.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde 360° Geribildirim Sistemi, kurum yetkinlikleri, kurum kültürü ve değerleri dikkate alınarak kuruma özel olarak geliştirilebilmektedir.

DBE’nin sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

www.dbe-online.com internet sitesi üzerinden kuruma özel web sayfaları
• Tüm uygulamanın online sistemde gizlilik prensipleri çerçevesinde yürütülmesi
• Uygulama iletişiminin otomatik olarak gönderilen, kuruma özel içeriği geliştirilebilen
e-maillerle yürütülmesi
• 360° Değerlendirme Envanteri oluşturulmasında kurum yetkinliklerinin,
yetkinliği olmayan kurumlar için ise DBE Yetkinlik havuzunun
kullanılabilmesi
• Uygulama süresinde teknik destek ve danışmanlık verilmesi
• Bireysel değerlendirme raporlarının sistemden otomatik olarak alınabilmesidir.

Kuruma faydaları:

360° Değerlendirme ve Geribildirim aracını kullanan kurumlar, çalışanlarının performansının iyileştirilmesine yönelik çok yönlü bir geribildirim aracına sahip olacaklardır. Bu sayede zaman içindeki gelişimin takip edilebilmesi, odaklanılması gereken yetkinliklerin belirlenebilmesi mümkün olacaktır. Yöneticiler kendi çalışanlarının performansı hakkında daha geniş çerçevede bilgi sahibi olabilecektir. Ayrıca 360° Değerlendirme, çalışanlara çevresindeki kişilerin kendi performansı hakkındaki algısı ile kendi algısını karşılaştırma olanağı sağladığından, çalışanların kişisel farkındalığının artırılması mümkün olacaktır.

360° Geribildirim Sisteminin Temel Amacı Nedir?

Geribildirim sürekli öğrenme ve değişim için önemli bir yöntemdir. 360° Geribildirim Sisteminin amacı da değişimde katalizör konumunu üstlenen üst düzey yöneticilerin ve çalışanların birbirinden farklı kaynaklardan temel, yönetsel ve teknik yetkinlikler bazında geribildirim alabilmelerini sağlamak ve bu doğrultuda gelişmesi gereken yönleri ile ilgili farkındalık kazanarak gelişimlerini planlayabilmektir. Gerçek ve ölçülebilir davranış değişimleri de bu şekilde elde edilebilmektedir.

360° Geribildirim Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından online veya kağıt-kalem sistemi ile uygulanan 360° Geribildirim Sisteminin en önemli özellikleri şunlardır; 
  o Tarafsız 
    • Tüm sürecin gizlilik prensipleri kapsamında yürütülmesi (Sonuçlar-Cevaplar) 
    • Değerlendirici görüşlerinin toplu olarak değerlendirilmesi, bireysel görüşlerin
       tek başına yer almaması 
  o Kapsamlı 
    • Aynı davranışın birden fazla kaynaktan görüş alınarak değerlendirilmesi 
    • Kişinin kendi algısıyla diğer kaynaklardaki kişilerin algısının karşılaştırılabilmesi 
  o Çok Boyutlu 
    • İstenilen sayıda yetkinlik için firmaya özel yetkinlik modelinin oluşturulabilmesi 
    • Pozisyona özel yetkinliklerin oluşturulabilmesi 
  o Sistematik 
    • Uygulama süreci önceden planlanması ve organize edilmesi 
    • Gelişim sürecinin takibini sağlayabilmesi

360° Geribildirim Sistemi Hangi Alanlarda Uygulanır?

360° Geribildirim kurumların İK departmanları tarafından 
   Organizasyonel yedekleme kapsamında, yönetim kademelerinin, grupların 
     ya da organizasyon genelindeki potansiyellerin değerlendirilmesi 
   Çalışanların gelişim ihtiyaç alanlarının tanımlanması ve kendilerinin gelişim    
     alanlarının farkında olmalarının sağlanması 
   Odaklanılması gereken çalışanları belirlemek ve elde tutmak için
     önleyici aksiyonların alınması 
   Terfi zamanlaması, transferler gibi çalışan hareket ve gelişimleri ile ilgili
     İnsan Kaynakları kararlarını destekleyecek önemli bilgilerin toplanması 
   Çalışanların güçlü yetkinliklerinin görülmesi ve güçlü yetkinliklerini
    kullanmalarıyla ilgili fırsat yaratılması amaçlarıyla tercih edilmektedir.

360° Geribildirim Sistemi Neden Objektiftir?

360° geribildirim sürecini diğer geribildirim araçlarından öne çıkaran faktörlerden biri, bu sistemin yetkinliklere dayanması, aynı davranışın birden fazla kaynaktan görüş alınarak değerlendirilmesi ve bu doğrultuda kişinin işi gereği ilişkide olduğu kaynak görüşlerinin ortak noktasının bulunmaya çalışılmasıdır. Bir anlamda 360° geribildirimi anlamlı yapan da budur. Bu sistemde tek tek görüşler değil, görüşlerin bütünselliği önem kazanır.

Bunlara ek olarak, 360° geribildirim kariyer gelişimi süreçlerinin önemli bir aşaması olarak kabul edilmeli ve belli periyotlarla tekrarlanarak gelişim noktalarında gelinen durumlar gözlemlenmelidir.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde 360° geribildirim sistemi, kurum yetkinlikleri, kurum kültürü ve değerleri dikkate alınarak kuruma özel olarak geliştirilebilmektedir.

DBE bünyesinde uygulamalar aşağıdaki objektif kriterler ışığında yapılmaktadır: 
   Bilginin ve kişisel durumların değil, davranışların ve yaklaşımların göz önüne  
    alınarak değerlendirilmesi 
   Yeterli ve kaliteli zamanın yaratılması 
   Değerlendirmelerin sadece değerlendiren kişinin kendi görüşünü yansıtması 
   Her katılımcının aynı koşullarda uygulaması
   Değerlendirici görüşlerinin toplu olarak değerlendirilmesi, bireysel görüşlerin
     tek başına yer almaması 
   Kuruma özel her bir yetkinlik ve davranış için değerlendirme yapılması 
   Uygulanan ölçeklerin DBE danışmanları tarafından değerlendirilmesi ve kişiye   
     özel detaylı geribildirim raporlarının hazırlanması 
   Geribildirim raporları üzerinden birebir kişiler ile paylaşımda bulunulması 
   Değerlendirilen kişilerin, toplanan görüşler doğrultusunda gelişim planlarının
    oluşturulması ve bu çalışmanın organizasyonel gelişimi yönlendirmesi

360° Geribildirim Sisteminin Kuruma Faydaları Nelerdir?

Çalışanların performansı hakkındaki bilginin, çalışan ile farklı ilişkilere sahip birçok değişik kaynaklardan toplamanın amaçlandığı 360° geribildirim sistemi, şimdiye dek uygulanmış değerlendirme sistemlerinden farklı bir tablo çizmektedir. Herhangi bir seviyedeki çalışana yönelik performansı belirlerken, merkezinde çalışanın kendisinin olduğu bir 360° ilişkiler grubunun görüşü alınarak performans havuzunun oluşturulduğu 360° geribildirim sistemi, ortam ve çalışanlar gerekli eğitimlerden geçirildiği ve optimum şartlar sağlandığı takdirde;
  • Çalışanların performansının iyileştirilmesine yönelik çok yönlü bir geribildirim   
     sağlamak,
  • Çalışanlar ile müşteriler arasındaki iletişim seviyesi hakkında bilgi vermek,
  • Şirket içinde kişisel ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda zemin hazırlamak,
  • Zaman içindeki kişisel gelişimi izleyebilmek,
  • Güçlü ve gelişime açık alanlarını belirleyebilmek,
  • Çok sayıda değerlendiricinin katılımını sağlayıp subjektif değerlendirmeleri en aza  
     indirmek,
  • Kişinin gelişim ihtiyaçlarıyla ilgili objektif ve ikna edici geribildirim almasını  
     sağlamak,
  • Çalışanların kendi algısıyla diğer kaynaklardaki kişilerin algısını karşılaştırabilmek,
  • Çalışanların başarıları için hangi yetkinlik ve davranışlara odaklanmaları gerektiği
     konusunda yardımcı olmak,
  • Amirlerin çalışanların kabiliyetleri ve yeterlilikleri hakkında daha geniş bilgi sahibi
     olmalarını sağlamak
gibi avantajları beraberinde getirir.

360° Geribildirim Sisteminde Hangi Kriterler Kullanılabilir?

360° Geribildirim Sistemi, değerlendirmelerle çalışanların birbirlerine geribildirim sağlaması, çalışanlar arasındaki iletişimi geliştirirken, aynı zamanda gelişim odaklı bir kültürün oluşmasına da yardımcı olmaktadır. Ayrıca 360° geribildirim yaklaşımı, 8 temel yetkinlik alanında personelin çok yönlü olarak izlenmesini kolaylaştırmaktadır. 

  • İletişim
  • Liderlik
  • Değişime uyabilirlik 
  • İnsanlarla ilişkiler 
  • Görevin yönetimi 
  • Üretim ve iş sonuçları 
  • Başkalarının yetiştirilmesi 
  • Personelin geliştirilmesi 

Yukarıdaki 8 temel kriter baz alınarak hazırlanan değerlendirme anketi veri toplamada en önemli araç olmaktadır. DBE tarafından uygulanan 360° sisteminde 8 temel yetkinlik dışında kuruma özel yetkinlikler dikkate alınarak kuruma özel değerlendirme ölçekleri hazırlanabilmektedir.

Bu anket gelişmiş bilişim sistemlerine sahip organizasyonlarda, güvenlikleri sağlanmış işletme içi lokal ağlarda (intranet ve extranet) yer alabileceği gibi, optik okuyucularla değerlendirilebilecek şekilde de tasarlanabilmektedir.

DBE yaklaşımında www.dbe-online.com üzerinden kuruma özel ve esnek 360° geribildirim uygulamaları online olarak gerçekleştirilebilmektedir.

360° Geribildirim Sistemi Hangi Aşamalardan Oluşur? Sonuçları Nasıl Raporlanır?

360° Geribildirim Sistemine geçmeden önce bakılması gereken iki şey vardır:
 • Şirketinizin karakteristik özellikleri, vizyonu, objektifliğe ve değişime ne kadar açık olduğu

 • Yeni değerlendirme sistemine geçiş sürecinden önce prosedürün gerektirdiği öğelerin durumu, aktif olup olmadıkları, tanımların yapılması, hedeflerin belirlenmesi ve sınırların çizilmesi

 

I. Aşama: Proje organizasyonunun yapılmasıyla, kurum yetkinlikleri incelenerek 360° geribildirim ölçeği geliştirilir, formlar hazırlanır, ilgili eğitimler verilir ve kurum içi bilgilendirme yapılır. www.dbe-online.com üzerinden yürütülecek 360° geribildirim sisteminin kurum pozisyonlarına uygulanabilmesi için gerekli olan ön hazırlıkların tamamlanması ve projenin uygulamaya hazır hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu adımlar DBE – KURUM proje ekibi ya da ekiple beraber değerlendirilen yönetici tarafından belirlenebilir.

 

II. Aşama: Geliştirilen 360° geribildirim ölçeğinin www.dbe-online.com internet sitesi üzerinden değerlendirilen (firmanın belirlediği, sisteme dahil olan yönetici pozisyonları) ve değerlendirici konumunda olan tüm kişilere, online uygulama için şifrelerin gönderilmesi ve uygulamanın gerçekleştirilmesi sağlanır.

 

III. Aşama: Uygulanan ölçekler DBE danışmanları tarafından değerlendirilir, veriler düzenlenerek, değerlendirilir ve kişiye özel detaylı geribildirim raporları üretilir (sistem tarafından otomatik olarak). Üretilen raporların İnsan Kaynakları bölümü, kişilerin kendisi ve talep edilirse yöneticileri ile paylaşılması sağlanır. Kişiye özel DBE 360° Geribildirim Sisteminin raporları 4 bölümden oluşmaktadır. 

 

   – I. Bölüm: Detaylı Analiz Raporu

   – II. Bölüm: Yetkinlik Analiz Raporu 

   – III. Bölüm: Yazılı Yorum Raporu

   – IV. Bölüm: Sonuç Raporu


IV. Aşama:
Hazırlanan geribildirim raporları katılımcılarla yapılan bireysel görüşmelerle paylaşılır.

Değerlendirme sonuçlarında ihtiyaç duyulursa, ortaya çıkan sonuçların bir kez de kalitatif yöntemlerle değerlendirilmesi ve gelişim alanlarının daha net belirlenmesi amacıyla ve çalışanların da ihtiyaçlarının belirlenmesi, gelişim planı önerilerinin alınması amacıyla Fokus Grup çalışmaları yapılabilir. Opsiyonel ileri aşamalar olarak kişilere koçluk ve süpervizyon verilerek, geribildirim raporları ve görüşmeleri sürecinde paylaşılan güçlü ve gelişmesi gereken yönleri kapsayan kişisel gelişim planlarının detaylı olarak oluşturulması, bu planların hayata geçirilmesinin sağlanması ve alınan aksiyonların ne kadar başarılı olarak gerçekleştiğinin takip edilmesi sağlanır.

Tüm çalışma, gizlilik prensipleri çerçevesinde ele alınmakta ve bireysel raporlar kişilerin kendileri, kurumun önceden tanımladığı yöneticileri ve DBE proje danışmanları dışında hiç kimse ile paylaşılmamaktadır. Kişilerin cevapları online sisteme otomatik olarak kaydedilmekte, kişi adları ve bireysel raporlarla görüntülenememektedir.

Etiketler 360° Değerlendirme Envanteri 360° Geribildirim 360° Geribildirim Uygulamaları Bireysel değerlendirme raporları çalışanlar arasındaki iletişim dbe-online Detaylı Analiz Raporu duruma özel değerlendirme ölçekleri Etiketler Fokus Grup Çalışmaları Gelişim sürecinin takibi kaliteli zaman kariyer gelişimi süreçleri kurum kültürü kurum yetkinlikleri Sonuç Raporu sürekli öğrenme teknik yetkinlikler temel yetkinlikler Yazılı Yorum Raporu Yetkinlik Analiz Raporu yetkinlik modeli yönetsel yetkinlikler