Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırmaları

calisan-memnuniyeti

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırmaları, genel olarak çalışanların kurum ve kurumda çalışmaya ilişkin memnuniyet düzeylerini, kuruma ve birlikte çalıştıkları kişilere olan bağlılıklarını ölçmeyi ve bu ölçümler sonucunda çalışanların memnuniyet ve bağlılıklarını artıracak aksiyonların planlanmasını hedefler.
Çalışan Memnuniyeti, çalışanların daha çok somut olarak kurum içerisinde onlara sağlanan imkânlar ve hizmetlerden memnuniyeti iken, Çalışan Bağlılığı, çalışanların yöneticilerine, çalışma arkadaşlarına olan organik ve duygusal bağlarını ifade eder. Örneğin, kurumunuzun size sağladığı servis, yemek, ofis malzemelerinin kalitesinin yüksek olması memnuniyetinizi artırırken, iş yerinde size saygı duyulması ve size güvenilmesi bağlılığınızı artıracak unsurlardır.

Kuruma Faydaları:

Kurum içinde verimliliğin ve iş performansının arttırılmasına yönelik gelişme alanlarını, kurumun önceliklerine ve genel performansına etkilerine göre belirlemeyi sağlar. Yapılan uygulamaların etkinliğini ölçmeyi sağlar ve kuruma çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için en uygun eylem planlarını oluşturmada yön gösterir.

Araştırmaların Kapsamı

Davranış Bilimleri Enstitüsü bu iki konuyu bir arada araştırmakta, aynı
zamanda bağlılık ve memnuniyetin çalışanların mutluluğu ve psikolojik
refahı üzerindeki etkilerini de ölçerek kurum yönetimi ve insan
kaynaklarına yol gösterecek bir gelişim haritası da sunmaktadır. Bu
harita, hem mevcut memnuniyet ve bağlılık düzeyini belirlerken, kurum
için en öncelikli alanları, öncelikle alınması gereken aksiyonları da
belirlemektedir.

Çalışan Memnuniyeti Temel Boyutları

   1. Fiziksel Çalışma Koşulları

2. Üst Yönetim / Kurum Yönetimi

3. Kurum İmajı

4. Kişisel Gelişim ve Kariyer Olanakları

5. Performans Yönetimi Sistemi

6. Ödüllendirme ve Takdir Sistemi

7. İş Yapış Şekilleri, Süreç Akışları ve Organizasyon

8. Bağlı Olunan İlk Yönetici

9. İş Tatmini

10. Kurum İçi İletişim

11. Ücret ve Yan Haklar

12. İş Özel Yaşam Dengesi

Çalışan Bağlılığı Temel Boyutları

    1. İlk yöneticiye bağlılık

2. Çalışma arkadaşlarına bağlılık

3. Kuruma bağlılık

DBE Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırmasının Ayırt Edici Özellikleri
• Anketin büyük bir gizlilik prensibi ile kağıt-kalem veya online uygulanabilmesi
• Hızlı sonuç alabilme
• Analizlerin istatistik programları kullanılarak uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi
• Raporun anlaşılır ve zengin grafiklerle, görsel olarak anlaşılır bir şekilde tasarlanmış      olması
• Kuruma özel tasarlanabilmesi ile tüm ihtiyaçları karşılaması
• Kurum için mevcut durum, gelişim yol haritası ve hem kurum hem de departman
bazlı aksiyon planlarının çıkarılması
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması Proje Akışı
• Kurumun ihtiyacına ve beklentisine yönelik olarak kuruma özel Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi oluşturulur. Bu anket oluşturulurken DBE soru bankasından             yararlanılır.
• Bu sorulara, DBE tarafından analizlerin daha sağlıklı sonuçlar vermesini sağlayacak bazı genel ve açık uçlu sorular eklenir.
• Anket, projeye dahil tüm çalışanlara DBE tarafından elektronik ortamda veya kağıt-   kalem ortamında uygulanır.
• Uygulama verileri, tüm analiz süreçlerinde istatistik ve ileri istatistik yöntemleri         kullanılarak DBE tarafından analiz edilir. İstatistiki analizler sonucu memnuniyeti ve     bağlılığı artırmak için öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken alanlar ve aksiyon     önerileri oluşturulur.
• Anket analizleri ile ortaya çıkan sonuçların bir kez de kalitatif yöntemlerle değerlendirilmesi ve gelişim alanlarının daha net belirlenmesi amacıyla ve                   çalışanların da ihtiyaçlarının belirlenmesi, gelişim planı önerilerinin alınması amacıyla Fokus Grup çalışmaları yapılabilir.
• Anket analizleri (Kantitatif) ve Fokus Grup analizleri (Kalitatif) sonucunda oluşturulan gelişim planları kapsamında gelişim programları hazırlanır. Kurum ile ilgili güçlü ve gelişmesi gereken alanlar belirlenir. Araştırma sonucunda, kurum tarafından gelecek talep ile müdahale programlarının oluşturulması ayrıca projelendirilir.
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması İle İlgili Son Araştırmalar

Son yıllarda, kurumların ‘Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı’na verdikleri
değer ve talepleri önemli ölçüde artmıştır. Buna sebep olan en önemli
etken, artık kimsenin nitelikli işgücünü kaybetmek istemediği olmuştur.
Son yıllarda görülüyor ki, Yönetici İle Çalışan Ekip Arasındaki İlişki,
Çalışan Bağlılığı, ve Müşteri Bağlılığı birbirlerini tamamlar
niteliktedir.

Müşteri bağlılığı, ürünün çok iyi olmasının yanı sıra, kuruma bağlı
çalışanla güçlü etkileşim tecrübesi ile oluşmaktadır. Çalışanların bağlı
olmaması kurumlara pahalıya mal olmaktadır. (Follow This Path, Curt
Coffman, Gabriel Gonzalez)

Son 25 yıl içerisinde çalışanların düşüncesi ve firmanın performansı
arasındaki bağlantıyı saptamak için dünyanın 82 ülkesinde, 24 farklı
sektörde milyondan fazla çalışan ve yönetici ile yapılan birebir
mülakatlar, yüz binlerce şirket üzerinde yapılan anket ve araştırmalar;
bir işyerinin gücünü çalışanlarının mutluluğu ve bağlılığından aldığını,
bunu sağlayan şirketlerin de üretkenlik, müşteri mutluluğu, kazançlılık
ve çalışan bağlılığı konularında ciddi bir rekabet avantajına sahip
olduklarını göstermektedir.

Çalışan Bağlılığı tüm dünyada kurumların önemle üzerinde durdukları
konuların başında geliyor. Bugün pek çok kurum çalışanlarının bağlılık
ve motivasyon düzeyini ölçmek için çeşitli araştırma şirketlerine
başvuruyor. Taylor Nelson Sofres, 2002 yılında 33 ülkeyi, 19 bin 840
kişiyi kapsayan global ölçekte bir bağlılık araştırması gerçekleştirdi.
TNS’nin Çalışan Bağlılığı (Employee Score) araştırması, global ölçekte
çalışan bağlılığını sektörlere, ülkelere, bölgelere, yaş gruplarına,
pozisyonlara, cinsiyetlerine göre ortaya koyuyor. Dünya ölçeğinde etkin
ve önde gelen kurumların tümü bu ölçekleri bir yöntem ve iyileşme aracı
olarak kullanıyor. (http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=806,
Capital, Şubat 2003)

Gallup’un araştırmasında (2002), çalışanların sadece %20 ila %30’unun
işlerine bağlı olduğu belirlenmiştir. Bu oran ile verimli kurumlar
arasında doğru orantı vardır. Çalışan Bağlılığı açısından en göze çarpan
devlet sektörü olmuştur. Burada .29 bağlı olmayan çalışan yüzdesinden
bahsedilmektedir. Bu araştırmada kadınların kuruma daha fazla bağlı
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı
uygulamasının başlamasından 1 yıl sonra olumlu gelişmeler
kaydedilmiştir. (Follow This Path, Curt Coffman, Gabriel Gonzalez)

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı araştırmaları dünyanın çeşitli
ülkelerinde uzun yıllardır yapılıyor. Araştırmalar sonucunda, ABD’de
kuruma bağlanan kişi ortalaması %21-24’tür. Türkiye’de ise Davranış
Bilimleri Enstitüsü olarak bazı kurumlara yaptığımız Çalışan Memnuniyeti
ve Bağlılığı araştırmalarına göre kuruma bağlı olan kişi ortalaması  25-30’dur.

Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak, gerçekleştirilen araştırmalar
sonucunda, yapılabilecek tüm değişiklikleri yönetimin ve çalışanların
nasıl algıladığı çok önemli olduğunu düşünüyoruz, algılanmayan hiçbir
değişiklik gerçekleştirilmiş sayılamaz. Dolayısıyla tüm bu çalışmalar
sürecinde karşılıklı geribildirim alınmalı, değişim hedefleri düzenli
olarak izlenmeli ve bu çalışmaların verimliliğini ölçecek analizler
tekrarlanmalıdır.

 

Etiketler Anket analizleri Çalışan Bağlılığı Çalışan Memnuniyeti Çalışan Memnuniyeti Temel Boyutları Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırmaları Etiketler Fokus Grup analizleri iş performansı Kurum İçi İletişim Kurum İmajı Kuruma bağlılık Ödüllendirme ve Takdir Sistemi